Asemakaavoitus

Yhdyskunnan eri toimintojen järjestämistä varten laaditaan asemakaava, jossa varataan tarpeelliset alueet eri tarkoituksiin.

Iin kunnassa on asemakaava-aluetta keskustaajaman lisäksi Alarannalla, Iilaakson teollisuuskylän alueella ja Illinsaaressa sekä Kuivaniemen keskustaajamassa ja Kaakkuriniemessä.

Iin alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan.

Kuivaniemen alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan.


Karhun Natura-arviointi – lausuntopyyntö luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-alueen) haltijoille


Karhun saarta koskien on käynnissä kaksi kaavahanketta. Alueen yleiskaavaa tarkistetaan (Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella) ja saaren keskiosalle laaditaan asemakaava (Karhun asemakaava). Suunnittelualueet sijaitsevat Iijoen suiston Natura-alueella (FI1100601). Kumpaankin kaavahankkeeseen liittyen on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi, jossa arvioidaan vaikutukset niihin luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan viranomaisen on pyydettävä arvioinnista lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. Lausuntoaika on kuusi kuukautta. Lausuntopyyntö annetaan yleistiedoksiantona luonnonsuojelualueen haltijoille, koska heitä on yli 30 (hallintolaki 55 §).

Iin kunta pyytää luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-alueen) haltijoilta lausuntoa Natura-arvioinnista.
Arviointi on nähtävillä internetin lisäksi Iin kunnan yhteispalvelupisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii). Alla on esitetty kartta Natura-alueen rajauksesta (ei virallista Natura-arvioinnin aineistoa). Lausunnot pyydetään toimittamaan 19.8.2019 mennessä osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

- Lausuntopyyntöpdf, 197 kb
- Natura-arviointi liitteineenpdf, 6131 kb
- Kartta Iijoen suiston Natura-alueestapdf, 2930 kb (ei virallista Natura-arvioinnin aineistoa)

Voimaan tulleita asemakaavoja:


Iin kirkonseudun asemakaavan muutos:

Iin kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 16.4.2018 ja kaavamuutos tuli voimaan 30.5.2018. Kaavamuutos tuo raamit kuntakeskustan merkittävälle kehittämiselle lähivuosina. Tavoitteena on nykyistä vetovoimaisempi, eläväisempi ja tiiviimpi kuntakeskus. Kaavamuutos laadittiin tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja muiden osallisten kanssa.

Kaavamuutos mahdollistaa muun muassa keskustan kaupallisen kehittämisen, täydennysrakentamisen ja liikenneratkaisujen parantamisen. Myös puistojen ja reitistöjen kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kaavaratkaisun ydin on Kirkkotien varren ja torin alueen kehittämisen mahdollistaminen. Uuden rakentamisen määrä on sovitettu Iin mittakaavaan siten, että aluetta voidaan kuitenkin kehittää keskustamaisen ja nykyistä tehokkaampana. Tehokkaampaa rakentamista on osoitettu vain osalle kaava-alueesta ja suurin osa kuntakeskustasta säilyy pienimittakaavaisena. Kaavalla turvataan myös alueen kulttuuriympäristöarvojen säilymistä.

Kaavamuutoksessa on osoitettu paikka tulevalle liikuntakeskukselle urheilukentän etelälaidalle. Uutta asuinrakentamista on mahdollistettu Kirkkotien lisäksi muun muassa Valtarintien ja Hallitien varsiin.

Kaava-aineisto:

- Kaavakarttapdf, 2100 kb
- Kaavaselostuspdf, 16932 kb
- OASpdf, 1056 kb
- Rakennemallipdf, 2608 kb
- Liikenneselvityspdf, 3008 kb
- Meluselvityspdf, 9275 kb
- Keskustan kehittäminen, koosteraporttipdf, 13619 kb

Nähtävillä olevia asemakaavoja:


-

Vireillä olevia asemakaavoja:

Kirkonseudun asemakaavan muutos, Jokisuuntien ja Rytikujan tiealueet (maantie 18755):
Iin kunnanhallitus on päättänyt 10.12.2018 kokouksessaan käynnistää asemakaavan muutoksen koskien Jokisuuntien ja Rytikujan tiealueita. Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa Rytikujan ja Jokisuuntien maantiealueista katualuetta. Kaavamuutos mahdollistaa osaltaan keskustan katualueiden kehittämisen. Kaavamuutoksen voimaantulon jälkeen kunta voi tehdä kadunpitopäätöksen alueeseen liittyen. Asiaan liittyen on käyty neuvotteluja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa.
Asemakaavaan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa kaavahankkeen tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Suunnitelma on saatavilla Iin teknisellä osastolla osoitteessa Jokisuuntie 2 ja Iin kunnan internetsivuilla osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 18.12.2018 – 25.1.2019.

- osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1551 kb


Illinsaaren asemakaavan muutos ja laajennus:

Iin kunnanhallitus on päättänyt 3.12.2018 kokouksessaan käynnistää Illinsaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavahankkeen tavoitteena on uuden asuinalueen suunnittelu olemassa olevan asuinalueen läheisyyteen. Tavoitteena on kehittää aluetta ensisijaisesti omakotitaloalueena. Asemakaavoituksella toteutetaan Keskustaajaman osayleiskaavaa.
Asemakaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa kaavahankkeen tavoitteet, aikataulu ja osallisten vaikuttamismahdollisuudet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 11.12.2018 – 14.1.2019.
- osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1782 kb


Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelin 39 tontilla 1 (Tornikuja):

Iin kunnanhallitus on päättänyt 3.12.2018 kokouksessaan käynnistää asemakaavan muutoksen kirkonseudun asemakaavan korttelin 39 tontilla 1. Kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa uusien vuokra-asuinkäyttöön tulevien rakennusten toteuttaminen. Kaavamuutos on käynnistetty Iin Vuokratalot Oy:n hakemuksesta. Kaavamuutoksessa tarkastellaan tontin rakennusoikeutta, kerroslukua sekä taajamakuvallisia kysymyksiä.
Asemakaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa kaavahankkeen tavoitteet, aikataulu ja osallisten vaikuttamismahdollisuudet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 11.12.2018 – 14.1.2019.
- osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1878 kb


Seljänperän asemakaava:

Iin kunnanhallitus päätti 4.6.2018 asemakaavan laatimisesta Seljänperän alueelle. Asemakaavalla tarkennetaan samanaikaisesti käynnissä olevan osayleiskaavan muutoksen ratkaisuja ja suunnitellaan yksityiskohtaisesti alueen maankäyttö. Alueen kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen alueelle. Tavoitteena on pienimuotoinen merellinen asuinalue, jossa ranta-alue jää yhteiseen käyttöön.
Asemakaavan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 20.6. – 30.7.2018.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1034 kb


Karhun asemakaava:

Asemakaavan tavoitteena on merellisen Karhun saaren asuinalueen toteuttamisen mahdollistaminen saaren keskiosaan. Alue on Iin seurakunnan omistuksissa. Asemakaavaa laaditaan rinnakkain saarta koskevan yleiskaavan tarkistuksen kanssa. Asemakaavan valmisteluaineisto on tavoitteena saada nähtäville loppuvuodesta 2018 ja kaavaehdotus kesällä 2019. Tavoitteena on, että kaava valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Osayleiskaavan muutokseen ja asemakaavaan liittyen laaditaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 1.1.2018 – 9.2.2018. Karhun asemakaavaan ja yleiskaavan tarkistukseen liittyen pidettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 25.1.2018, muistiopdf, 258 kb tilaisuudesta.
Karhun asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 992 kb

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto kunnanhallituksen 11.2.2019 kokoukseen:
- Kaavakarttapdf, 823 kb
- Kaavaselostuspdf, 5512 kb
- Havainnekuvatpdf, 27368 kb
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1083 kb
- Natura-arviointi liitteineenpdf, 6131 kb


Pentinkankaan asemakaavan muutos kortteleissa 312, 315 ja 326

Iin kunnanhallitus on päättänyt 26.6.2018 kokouksessaan käynnistää Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kortteleissa 312, 315 ja 326. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle. Kaavamuutoksessa kiinnitetään erityistä huomiota liikenteellisiin vaikutuksiin ja siihen, ettei alueen kehittämisellä ole kielteisiä vaikutuksia kuntakeskustan elinvoimaisuuteen. Kaavamuutoksen alustavan suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Alueen toimijoiden kanssa järjestetään keskustelutilaisuus alueen kehittämisestä elokuun loppupuolella.
Kaavamuutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa käydään läpi myös kuntalaisten ja muiden osallisten vaikuttamismahdollisuudet.
OAS on ollut julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 16.7. – 20.8.2018.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1537 kbKuntalaiset voisivat antaa palautetta asemakaavoituksesta koko prosessin ajan verkkolomakkeen kautta, ii.fi/palautelomake
Valitse lomakkeen alasvetovalikosta palautteen kohteeksi "asuminen ja rakentaminen".


Kuva1: Liikenneryhmä pohti 4.2.2017 järjestetyssä työpajassa Iin keskustan ilmettä.Kuva2: Uudenlainen Ii rakentui ilmakuvalle muun muassa toriryhmän toimesta.Kuva3: Työpajoissa löytyi luovia ja rohkeita ideoita Iin keskustaajaman ilmeen kohentamiseksi.

Ranta-asemakaava

Laaditaan lähinnä loma-asutuksen järjestämistä varten ja on yleensä maanomistajien toimeen panema. Iin kunnassa on ranta-asemakaavoja merenrannikolla ja saarissa sekä Meriänjärvellä, Orastinjärvellä, Laukanniemessä ja Pokinniemessä.

Vireillä olevia ranta-asemakaavoja:

-