Asemakaavoitus

Yhdyskunnan eri toimintojen järjestämistä varten laaditaan asemakaava, jossa varataan tarpeelliset alueet eri tarkoituksiin.

Iin kunnassa on asemakaava-aluetta keskustaajaman lisäksi Alarannalla, Iilaakson teollisuuskylän alueella ja Illinsaaressa sekä Kuivaniemen keskustaajamassa ja Kaakkuriniemessä.

Iin alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan.

Kuivaniemen alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan.

Nähtävillä olevia asemakaavoja:

Pentinkankaan asemakaavan muutos kortteleissa 312, 315 ja 326
Iin kunnanhallitus on päättänyt 26.6.2018 kokouksessaan käynnistää Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kortteleissa 312, 315 ja 326. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle. Kaavamuutoksessa kiinnitetään erityistä huomiota liikenteellisiin vaikutuksiin ja siihen, ettei alueen kehittämisellä ole kielteisiä vaikutuksia kuntakeskustan elinvoimaisuuteen. Kaavamuutoksen alustavan suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Alueen toimijoiden kanssa järjestetään keskustelutilaisuus alueen kehittämisestä elokuun loppupuolella.
Kaavamuutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa käydään läpi myös kuntalaisten ja muiden osallisten vaikuttamismahdollisuudet.
OAS on julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 16.7. – 20.8.2018. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista pyydetään toimittamaan 20.8.2018 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1537 kb

Vireillä olevia asemakaavoja:


Seljänperän asemakaava:
Iin kunnanhallitus päätti 4.6.2018 asemakaavan laatimisesta Seljänperän alueelle. Asemakaavalla tarkennetaan samanaikaisesti käynnissä olevan osayleiskaavan muutoksen ratkaisuja ja suunnitellaan yksityiskohtaisesti alueen maankäyttö. Alueen kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen alueelle. Tavoitteena on pienimuotoinen merellinen asuinalue, jossa ranta-alue jää yhteiseen käyttöön.
Asemakaavan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 20.6. – 30.7.2018.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1034 kb


Iin kirkonseudun asemakaavan muutos:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on taajamakuvan parantaminen ja keskustan kehittäminen vetovoimaiseksi kuntakeskukseksi. Kaavan ehdotusvaiheen aineisto oli julkisesti nähtävillä 8.2.–12.3.2018. Kaavaan liittyen järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 15.2.2018. Muistutuksia saatiin yhteensä kahdeksan. Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselta ja Pohjois-Pohjanmaan museolta. Saadun palautteen perusteella kaavaan on tehty pieni tarkistuksia.

Kaava-aineisto hyväksymiskäsittelyyn:
- Kaavakarttapdf, 2090 kb
- Kaavaselostus liitteineenpdf, 17386 kb
- OASpdf, 1056 kb
- Liikenneselvityspdf, 2805 kb

Julkisesti nähtävillä ollut ehdotusvaiheen kaavakartta- ja selostus:

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos, kaavaehdotuspdf, 2279 kb
Iin kirkonseudun asemakaavan muutos, kaavaselostuspdf, 8069 kb

Valmisteluvaiheen aineisto tämän sivun alaosassa.


Karhun asemakaava:

Asemakaavan tavoitteena on merellisen Karhun saaren asuinalueen toteuttamisen mahdollistaminen saaren keskiosaan. Alue on Iin seurakunnan omistuksissa. Asemakaavaa laaditaan rinnakkain saarta koskevan yleiskaavan tarkistuksen kanssa. Asemakaavan valmisteluaineisto on tavoitteena saada nähtäville alkusyksystä 2018 ja kaavaehdotus alkuvuonna 2019. Tavoitteena on, että kaava valmistuu keväällä 2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 1.1.2018 – 9.2.2018. Karhun asemakaavaan ja yleiskaavan tarkistukseen liittyen pidettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 25.1.2018, muistiopdf, 258 kb tilaisuudesta.
Karhun asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
pdf, 992 kb


Iin kirkonseudun asemakaavan muutos:

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos käynnistyi 12.12.2016, kun Iin kunnanhallitus käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Iin kirkonseudun asemakaavan uudistamistyö on jaettu kahteen osaan: Iin Kirkonseudun asemakaavan muutokseen ja Iin Kirkonseudun korttelin 23 asemakaavan muutokseen. Asemakaavan toteuttajiksi valittiin Sweco Oy (kirkonseudun asemakaavan muutos) ja FCG Oy (korttelin 23 asemakaavan muutos). OAS on ollut nähtävillä 15.12.2016-13.1.2017. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla Iin tekniseltä osastolta. Valmisteilla olevan asemakaavan on määrä valmistua maaliskuussa 2018. Helmikuun 4. päivänä 2017 järjestettiin yleisötilaisuus, johon kuntalaisilla oli mahdollisuus tulla keskustelemaan suunnitteilla olevan asemakaavan sisällöstä ja ideoimaan Iin keskustan tulevaisuutta. Yleisötilaisuus taltioitiin valokuvin ja videoinnein. Materiaalia käytetään hyväksi kaavaluonnosta laadittaessa. Kaavaluonnos oli nähtävillä toukokuussa, jolloin osallisille järjestettiin toinen yleisötilaisuus. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaistahoilta ja osallisilla oli mahdollisuus lausua siitä mielipiteensä. Näiden kautta kerätty aineisto on pohjana laadittavalle asemakaavaehdotukselle, joka asetetaan nähtäville helmikuussa 2018. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaistahoilta, myös osallisilla on mahdollisuus antaa ehdotuksesta muistutus.

Kirkonseudun asemakaavoituksen ensisijaisena tavoitteena on saattaa Iin kuntataajaman asemakaava ajantasalle, sillä nykyisellään suurimmalla osalla aluetta on voimassa Iin kirkonseudun asemakaavan saneeraus vuodelta 1984, eikä se vastaa enää käyttötarkoitustaan. Lisäksi asemakaavasuunnittelussa on tavoitteena luoda kaavalliset lähtökohdat alueen taajamakuvan eheytymiselle ja keskustan kehittymiselle vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi asemakaavan muutoksella pyritään parantamaan Iin keskustan liikenneratkaisuja ja tutkimaan alueen rakennusten kerroskorkeudet tarvetta vastaaviksi.

Iin keskustan kehittäminen, koosteraporttipdf, 13619 kb 28.2.2017

Iin kirkonseudun asemakaavaluonnospdf, 1611 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan havainnekuvapdf, 3181 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan kaavaselostuspdf, 5979 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan liikenneselvityspdf, 2870 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan osallistumis- ja arviointiselostuspdf, 1479 kb

Kuntalaiset voisivat antaa palautetta asemakaavoituksesta koko prosessin ajan verkkolomakkeen kautta, ii.fi/palautelomake
Valitse lomakkeen alasvetovalikosta palautteen kohteeksi "asuminen ja rakentaminen".


Kuva1: Liikenneryhmä pohti 4.2.2017 järjestetyssä työpajassa Iin keskustan ilmettä.Kuva2: Uudenlainen Ii rakentui ilmakuvalle muun muassa toriryhmän toimesta.Kuva3: Työpajoissa löytyi luovia ja rohkeita ideoita Iin keskustaajaman ilmeen kohentamiseksi.

Ranta-asemakaava

Laaditaan lähinnä loma-asutuksen järjestämistä varten ja on yleensä maanomistajien toimeen panema. Iin kunnassa on ranta-asemakaavoja merenrannikolla ja saarissa sekä Meriänjärvellä, Orastinjärvellä, Laukanniemessä ja Pokinniemessä.

Vireillä olevia ranta-asemakaavoja:

-