Asemakaavoitus

Yhdyskunnan eri toimintojen järjestämistä varten laaditaan asemakaava, jossa varataan tarpeelliset alueet eri tarkoituksiin.

Iin kunnassa on asemakaava-aluetta keskustaajaman lisäksi Alarannalla, Iilaakson teollisuuskylän alueella ja Illinsaaressa sekä Kuivaniemen keskustaajamassa ja Kaakkuriniemessä.

Iin alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan.

Kuivaniemen alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan.


Voimaan tulleita asemakaavoja:

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos:
Iin kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 16.4.2018 ja kaavamuutos tuli voimaan 30.5.2018. Kaavamuutos tuo raamit kuntakeskustan merkittävälle kehittämiselle lähivuosina. Tavoitteena on nykyistä vetovoimaisempi, eläväisempi ja tiiviimpi kuntakeskus. Kaavamuutos laadittiin tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja muiden osallisten kanssa.

Kaavamuutos mahdollistaa muun muassa keskustan kaupallisen kehittämisen, täydennysrakentamisen ja liikenneratkaisujen parantamisen. Myös puistojen ja reitistöjen kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kaavaratkaisun ydin on Kirkkotien varren ja torin alueen kehittämisen mahdollistaminen. Uuden rakentamisen määrä on sovitettu Iin mittakaavaan siten, että aluetta voidaan kuitenkin kehittää keskustamaisen ja nykyistä tehokkaampana. Tehokkaampaa rakentamista on osoitettu vain osalle kaava-alueesta ja suurin osa kuntakeskustasta säilyy pienimittakaavaisena. Kaavalla turvataan myös alueen kulttuuriympäristöarvojen säilymistä.

Kaavamuutoksessa on osoitettu paikka tulevalle liikuntakeskukselle urheilukentän etelälaidalle. Uutta asuinrakentamista on mahdollistettu Kirkkotien lisäksi muun muassa Valtarintien ja Hallitien varsiin.

Kaava-aineisto:

- Kaavakarttapdf, 2100 kb
- Kaavaselostuspdf, 16932 kb
- OASpdf, 1056 kb
- Rakennemallipdf, 2608 kb
- Liikenneselvityspdf, 3008 kb
- Meluselvityspdf, 9275 kb
- Keskustan kehittäminen, koosteraporttipdf, 13619 kb

Nähtävillä olevia asemakaavoja:

_

Vireillä olevia asemakaavoja:


Seljänperän asemakaava:
Iin kunnanhallitus päätti 4.6.2018 asemakaavan laatimisesta Seljänperän alueelle. Asemakaavalla tarkennetaan samanaikaisesti käynnissä olevan osayleiskaavan muutoksen ratkaisuja ja suunnitellaan yksityiskohtaisesti alueen maankäyttö. Alueen kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen alueelle. Tavoitteena on pienimuotoinen merellinen asuinalue, jossa ranta-alue jää yhteiseen käyttöön.
Asemakaavan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 20.6. – 30.7.2018.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1034 kb


Karhun asemakaava:

Asemakaavan tavoitteena on merellisen Karhun saaren asuinalueen toteuttamisen mahdollistaminen saaren keskiosaan. Alue on Iin seurakunnan omistuksissa. Asemakaavaa laaditaan rinnakkain saarta koskevan yleiskaavan tarkistuksen kanssa. Asemakaavan valmisteluaineisto on tavoitteena saada nähtäville alkusyksystä 2018 ja kaavaehdotus alkuvuonna 2019. Tavoitteena on, että kaava valmistuu keväällä 2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 1.1.2018 – 9.2.2018. Karhun asemakaavaan ja yleiskaavan tarkistukseen liittyen pidettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 25.1.2018, muistiopdf, 258 kb tilaisuudesta.
Karhun asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
pdf, 992 kb

Pentinkankaan asemakaavan muutos kortteleissa 312, 315 ja 326
Iin kunnanhallitus on päättänyt 26.6.2018 kokouksessaan käynnistää Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kortteleissa 312, 315 ja 326. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle. Kaavamuutoksessa kiinnitetään erityistä huomiota liikenteellisiin vaikutuksiin ja siihen, ettei alueen kehittämisellä ole kielteisiä vaikutuksia kuntakeskustan elinvoimaisuuteen. Kaavamuutoksen alustavan suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Alueen toimijoiden kanssa järjestetään keskustelutilaisuus alueen kehittämisestä elokuun loppupuolella.
Kaavamuutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa käydään läpi myös kuntalaisten ja muiden osallisten vaikuttamismahdollisuudet.
OAS on ollut julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 16.7. – 20.8.2018.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1537 kbKuntalaiset voisivat antaa palautetta asemakaavoituksesta koko prosessin ajan verkkolomakkeen kautta, ii.fi/palautelomake
Valitse lomakkeen alasvetovalikosta palautteen kohteeksi "asuminen ja rakentaminen".


Kuva1: Liikenneryhmä pohti 4.2.2017 järjestetyssä työpajassa Iin keskustan ilmettä.Kuva2: Uudenlainen Ii rakentui ilmakuvalle muun muassa toriryhmän toimesta.Kuva3: Työpajoissa löytyi luovia ja rohkeita ideoita Iin keskustaajaman ilmeen kohentamiseksi.

Ranta-asemakaava

Laaditaan lähinnä loma-asutuksen järjestämistä varten ja on yleensä maanomistajien toimeen panema. Iin kunnassa on ranta-asemakaavoja merenrannikolla ja saarissa sekä Meriänjärvellä, Orastinjärvellä, Laukanniemessä ja Pokinniemessä.

Vireillä olevia ranta-asemakaavoja:

-