Asemakaavoitus

Yhdyskunnan eri toimintojen järjestämistä varten laaditaan asemakaava, jossa varataan tarpeelliset alueet eri tarkoituksiin.

Iin kunnassa on asemakaava-aluetta keskustaajaman lisäksi Alarannalla, Iilaakson teollisuuskylän alueella ja Illinsaaressa sekä Kuivaniemen keskustaajamassa ja Kaakkuriniemessä.

Iin keskustaajaman alueella voimassa olevat asemakaavat on koottu ajantasakaavaksi. Tulosta asemakaavaote ja kaavamääräykset alla olevasta linkistä.
http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/ii/kartta.py?kartta=ky

Kuivaniemen asemakylän ja Kaakkuriniemen alueella voimassa olevat asemakaavat on koottu ajantasakaavaksi. Tulosta asemakaavaote ja kaavamääräykset alla olevasta linkistä.
http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/ii/kuivaniemi/kartta.py?kartta=ky

Vireillä olevia asemakaavoja:

Iin keskustan asemakaavan muutos: Iin kirkonseudun asemakaavan muutos käynnistyi 12.12.2016, kun Iin kunnanhallitus käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Iin kirkonseudun asemakaavan uudistamistyö on jaettu kahteen osaan: Iin Kirkonseudun asemakaavan muutokseen ja Iin Kirkonseudun korttelin 23 asemakaavan muutokseen.Asemakaavan toteuttajiksi valittiin Sweco Oy (kirkonseudun asemakaavan muutos) ja FCG Oy (korttelin 23 asemakaavan muutos). OAS on ollut nähtävillä 15.12.2016-13.1.2017. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla Iin tekniseltä osastolta.

Valmisteilla olevan asemakaavan on määrä valmistua maaliskuussa 2018. Helmikuun 4. päivänä järjestettiin yleisötilaisuus, johon kuntalaisilla oli mahdollisuus tulla keskustelemaan suunnitteilla olevan asemakaavan sisällöstä ja ideoimaan Iin keskustan tulevaisuutta. Yleisötilaisuus taltioitiin valokuvin ja videoinnein. Materiaalia käytetään hyväksi kaavaluonnosta laadittaessa. Kaavaluonnos oli nähtävillä toukokuussa, jolloin osallisille järjestettiin toinen yleisötilaisuus. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaistahoilta ja osallisilla on mahdollisuus lausua siitä mielipiteensä. Näiden kautta kerätty aineisto on pohjana laadittavalle asemakaavaehdotukselle, joka asetetaan nähtäville joulukuussa. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaistahoilta, myös osallisilla on mahdollisuus antaa ehdotuksesta muistutus.

Kirkonseudun asemakaavoituksen ensisijaisena tavoitteena on saattaa Iin kuntataajaman asemakaava ajantasalle, sillä nykyisellään suurimmalla osalla aluetta on voimassa Iin kirkonseudun asemakaavan saneeraus vuodelta 1984, eikä se vastaa enää käyttötarkoitustaan. Lisäksi asemakaavasuunnittelussa on tavoitteena luoda kaavalliset lähtökohdat alueen taajamakuvan eheytymiselle ja keskustan kehittymiselle vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi asemakaavan muutoksella pyritään parantamaan Iin keskustan liikenneratkaisuja ja tutkimaan alueen rakennusten kerroskorkeudet tarvetta vastaaviksi.

Iin keskustan kehittäminen, koosteraporttipdf, 13619 kb 28.2.2017

Iin kirkonseudun asemakaavaluonnospdf, 1611 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan havainnekuvapdf, 3181 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan kaavaselostuspdf, 5979 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan liikenneselvityspdf, 2870 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan osallistumis- ja arviointiselostuspdf, 1479 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan korttelin 23 kaavaluonnospdf, 402 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan korttelin 23 kaavaselostuspdf, 4991 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan kortteli 23 osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 571 kb

Kuntalaiset voisivat antaa palautetta asemakaavoituksesta koko prosessin ajan verkkolomakkeen kautta, ii.fi/palautelomake
Valitse lomakkeen alasvetovalikosta palautteen kohteeksi "asuminen ja rakentaminen".


Kuva1: Liikenneryhmä pohti 4.2.2017 järjestetyssä työpajassa Iin keskustan ilmettä.Kuva2: Uudenlainen Ii rakentui ilmakuvalle muun muassa toriryhmän toimesta.Kuva3: Työpajoissa löytyi luovia ja rohkeita ideoita Iin keskustaajaman ilmeen kohentamiseksi.

Ranta-asemakaava

laaditaan lähinnä loma-asutuksen järjestämistä varten. Ranta-asemakaava on yleensä maanomistajien toimeen panema. Iin kunnassa on ranta-asemakaavoja merenrannikolla ja saarissa sekä Meriänjärvellä ja Orastinjärvellä.

Vireillä olevia ranta-asemakaavoja:

-