Asemakaavoitus

Yhdyskunnan eri toimintojen järjestämistä varten laaditaan asemakaava, jossa varataan tarpeelliset alueet eri tarkoituksiin.

Iin kunnassa on asemakaava-aluetta keskustaajaman lisäksi Alarannalla, Iilaakson teollisuuskylän alueella ja Illinsaaressa sekä Kuivaniemen keskustaajamassa ja Kaakkuriniemessä.

Iin keskustaajaman alueella voimassa olevat asemakaavat on koottu ajantasakaavaksi. Tulosta asemakaavaote ja kaavamääräykset alla olevasta linkistä.
http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/ii/kartta.py?kartta=ky

Kuivaniemen asemakylän ja Kaakkuriniemen alueella voimassa olevat asemakaavat on koottu ajantasakaavaksi. Tulosta asemakaavaote ja kaavamääräykset alla olevasta linkistä.
http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/ii/kuivaniemi/kartta.py?kartta=ky

Nähtävillä olevia asemakaavoja:


Iin kirkonseudun asemakaavan muutos:

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on taajamakuvan parantaminen ja keskustan kehittäminen vetovoimaiseksi kuntakeskukseksi. Iin kunnanhallitus päätti 29.1.2018 kokouksessaan asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavan ehdotusvaiheen aineisto on julkisesti nähtävillä 8.2.–12.3.2018.
Kuntalaisilla ja osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Allekirjoitetut muistutukset on toimitettava 12.3.2018 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti skannattuina osoitteeseen kirjaamo@ii.fi

Kaavaan liittyen järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus 15.2.2018 klo 17 Iin Lukiolla osoitteessa Valtarintie 11 (sisäänkäynti Kangastien puolelta). Tilaisuudessa esitellään myös millä tavalla kaavan valmisteluvaiheen vuorovaikutusprosessissa esiin nousseet ideat ja ajatukset on huomioitu kaavaratkaisussa. Tervetuloa!

Kaavaratkaisu mahdollistaa muun muassa Kirkkotien ja Valtarintien varsien sekä torin alueen merkittävän kehittämisen. Keskustan keskeisillä alueilla kaavamuutos mahdollistaa rakennusten kerroskorkeuksien nostamisen, mutta suurimmassa osassa kaava-aluetta rakentaminen säilyy varsin pienimuotoisena. Kaavassa on kiinnitetty huomiota myös keskustan viheralueiden ja liikenne- ja pysäköintiratkaisujen kehittämiseen sekä arvokkaan rakennusperinnön vaalimiseen. Kaavamuutos mahdollistaa keskustan tiivistymisen ja kaupallisten palveluiden kehittymisen.

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos, kaavaehdotuspdf, 2279 kb
Iin kirkonseudun asemakaavan muutos, kaavaselostuspdf, 8069 kb

Valmisteluvaiheen aineisto tämän sivun alaosassa.


Tikkasenharjun III asemakaavan muuttaminen kortteleissa 250-253:

Iin kunnanhallitus päätti 15.1.2018 kokouksessaan asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Suunnittelualue kattaa Tikkasenharjussa sijaitsevan Elokujan alueen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa alueen rakentamisen toteutumisen edellytyksiä tarkistamalla kaavamääräyksiä sekä tutkia mahdollisuutta muuttaa rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue omakotiasumiseen. Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen.
Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 25.1.2018 - 9.2.2018. Internetin lisäksi aineistot ovat näytävillä kunnan yhteispalvelupisteessä. Kuntalaisilla ja osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 9.2.2018 mennessä osoitteeseen; Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Tikkasenharju III asemakaavan muutos, kaavaluonnospdf, 502 kb
Tikkasenharju III asemakaavan muutos, kaavaselostuspdf, 1788 kb
Tikkasenharju III asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1277 kb


Karhun asemakaava:

Asemakaavan tavoitteena on merellisen Karhun saaren asuinalueen toteuttamisen mahdollistaminen saaren keskiosaan. Alue on Iin seurakunnan omistuksissa. Asemakaavaa laaditaan rinnakkain saarta koskevan yleiskaavan tarkistuksen kanssa. Alustavan aikataulun mukaisesti kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä kesällä ja kaavaehdotus syksyllä 2018. Tavoitteena on, että kaavamuutos valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 1.1.2018 – 9.2.2018 Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä. Karhun asemakaavaan ja yleiskaavan tarkistukseen liittyen pidettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 25.1.2018, muistiopdf, 258 kb tilaisuudesta.

Karhun asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 992 kb


Iin kirkonseudun korttelin 23 asemakaavan muutos:
Iin kunnanhallitus päätti 20.11.2017 kokouksessaan asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville. Aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 4.12.2017–5.1.2018.

Asemakaavaehdotus on valmisteltu siten, että asemakaavassa mahdollistetaan kerrostaloasumisen toteuttaminen Iijoen rannan läheisyyteen nykyisen vanhan hammashoitolan alueelle. Ranta-alue osoitetaan kaavassa puistona ja venesatamana, joten ranta säilyy kaava-alueella yleisessä käytössä. Kunnanviraston ja Nätteporin alue osoitetaan voimassa olevan kaavan mukaisesti hallinto- ja virastorakennusten korttelialueena.

Kortteli 23 asemakaavan muutos, kaavaehdotuspdf, 449 kb
Kortteli 23 asemakaavan muutosehdotus, kaavaselostuspdf, 3995 kb
Kortteli 23 asemakaavan muutos, vastineet valmisteluvaihepdf, 300 kb
Kortteli 23 asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 571 kb

Vireillä olevia asemakaavoja:


Iin kirkonseudun asemakaavan muutos:
Iin kirkonseudun asemakaavan muutos käynnistyi 12.12.2016, kun Iin kunnanhallitus käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Iin kirkonseudun asemakaavan uudistamistyö on jaettu kahteen osaan: Iin Kirkonseudun asemakaavan muutokseen ja Iin Kirkonseudun korttelin 23 asemakaavan muutokseen. Asemakaavan toteuttajiksi valittiin Sweco Oy (kirkonseudun asemakaavan muutos) ja FCG Oy (korttelin 23 asemakaavan muutos). OAS on ollut nähtävillä 15.12.2016-13.1.2017. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla Iin tekniseltä osastolta.

Valmisteilla olevan asemakaavan on määrä valmistua maaliskuussa 2018. Helmikuun 4. päivänä 2017 järjestettiin yleisötilaisuus, johon kuntalaisilla oli mahdollisuus tulla keskustelemaan suunnitteilla olevan asemakaavan sisällöstä ja ideoimaan Iin keskustan tulevaisuutta. Yleisötilaisuus taltioitiin valokuvin ja videoinnein. Materiaalia käytetään hyväksi kaavaluonnosta laadittaessa. Kaavaluonnos oli nähtävillä toukokuussa, jolloin osallisille järjestettiin toinen yleisötilaisuus. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaistahoilta ja osallisilla oli mahdollisuus lausua siitä mielipiteensä. Näiden kautta kerätty aineisto on pohjana laadittavalle asemakaavaehdotukselle, joka asetetaan nähtäville helmikuussa 2018. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaistahoilta, myös osallisilla on mahdollisuus antaa ehdotuksesta muistutus.

Kirkonseudun asemakaavoituksen ensisijaisena tavoitteena on saattaa Iin kuntataajaman asemakaava ajantasalle, sillä nykyisellään suurimmalla osalla aluetta on voimassa Iin kirkonseudun asemakaavan saneeraus vuodelta 1984, eikä se vastaa enää käyttötarkoitustaan. Lisäksi asemakaavasuunnittelussa on tavoitteena luoda kaavalliset lähtökohdat alueen taajamakuvan eheytymiselle ja keskustan kehittymiselle vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi asemakaavan muutoksella pyritään parantamaan Iin keskustan liikenneratkaisuja ja tutkimaan alueen rakennusten kerroskorkeudet tarvetta vastaaviksi.

Iin keskustan kehittäminen, koosteraporttipdf, 13619 kb 28.2.2017

Iin kirkonseudun asemakaavaluonnospdf, 1611 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan havainnekuvapdf, 3181 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan kaavaselostuspdf, 5979 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan liikenneselvityspdf, 2870 kb

Iin kirkonseudun asemakaavan osallistumis- ja arviointiselostuspdf, 1479 kb

Kuntalaiset voisivat antaa palautetta asemakaavoituksesta koko prosessin ajan verkkolomakkeen kautta, ii.fi/palautelomake
Valitse lomakkeen alasvetovalikosta palautteen kohteeksi "asuminen ja rakentaminen".


Kuva1: Liikenneryhmä pohti 4.2.2017 järjestetyssä työpajassa Iin keskustan ilmettä.Kuva2: Uudenlainen Ii rakentui ilmakuvalle muun muassa toriryhmän toimesta.Kuva3: Työpajoissa löytyi luovia ja rohkeita ideoita Iin keskustaajaman ilmeen kohentamiseksi.

Ranta-asemakaava

Laaditaan lähinnä loma-asutuksen järjestämistä varten ja on yleensä maanomistajien toimeen panema. Iin kunnassa on ranta-asemakaavoja merenrannikolla ja saarissa sekä Meriänjärvellä, Orastinjärvellä, Laukanniemessä ja Pokinniemessä.

Vireillä olevia ranta-asemakaavoja:

-