Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työryhmä (HyTe -työryhmä)

Kunnanhallitus on nimennyt terveyttä edistävän työryhmän (Pöytäkirja 4.5.2010 §119), joka toteuttaa;

12 § Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa

Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

HyTe –työryhmän tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa yhteistyössä eri hallinnonalojen ja yhteistyötahojen kanssa. HyTE -työryhmä vastaa hyvinvointikertomuksen valmistelusta ja kunnan hyvinvointi-indikaattoreiden kehittämisestä ja laatii yhteistyössä eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa kunnan hyvinvointikertomuksen, jota päivitetään vuosittain. Hyvinvointikertomuksessa ehdotetaan kunnan HyTE:n tavoitteet, painopistealueet, toimenpiteet, mittarit sekä vastuutahot ja seuranta. HyTE -työryhmä sopii eri hallinnonalojen kanssa tavoitteiden toteuttamisesta, eri hallinnonalojen terveyden edistämisen tehtävistä ja työnjaosta.

Toukokuussa 2011 astui voimaan uusi terveydenhuoltolaki, jonka pykälässä 12 todetaan, että kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laaja hyvinvointikertomus ja kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain.

Lisätietoa Hyte -työstä Iin kunnassa

Vesa Anttila, puheenjohtaja p. 050 4068 500
Riitta Räinä, sihteeri p. 050 3950 305
(sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@ii.fi)

_________________________________________________________________________

Iin kunnan laajaa hyvinvointikertomusta vuosille 2013 - 2016

Iin kunnan laajaa hyvinvointikertomusta vuosille 2013-2016 työstettiin seuraavissa kokouksissa:

Hyvinvointikertomuksen pohjana käytettiin Sähköistä hyvinvointikertomusta, jota kehitettiin vuosina 2012 - 2013 samanaikaisesti Kaste ja Terps2 hankkeiden toimesta. Sähköinen hyvinvointikertomus siirtyi Suomen kuntaliiton omistukseen vuonna 1.11.2014.

Iin kunnan laaja hyvinvointikertomus 2013-2016pdf, 2394 kb hyväksyttiin 18.11.2013 Iin kunnanvaltuustossa (Pöytäkirja 18.11.2013 §124)

Iin kunnan nuorten ohjaus- ja palveluverkosto

Iin kunnan HyTe -työryhmä toimii myös Nuorisolain mukaisena nuorten ohjaus- ja palveluverkostona Iin kunnassa (Ii-instituutti liikelaitoksen johtokunta 13.2.2013 §8)

Iin kunnan vuosittainen hyvinvointikertomus (raportti 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015)

Vuosittaista hyvinvointikertomusta valmistellaan talousarvion suunnittelurytmissä ja se valmistui joulukuussa 2014:

Iin kunnan vuosittainen hyvinvointikertomus raportti 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty 15.12.2014 Iin kunnanvaltuustossa.

Iin kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2015

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.5.2015 §120 suunnitelman laatimisesta vastaa Iin kunnan HyTe –työryhmä ja suunnitelman tulee olla valmis 30.9.2015.

Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa on:

1)arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä; (Nykytila)

2)määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;

3)määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi;

4)määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä

5)määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa.

6)Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kuntalain (365/1995) 65§:ssä tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta.

Iin kunnan HyTe -työryhmä valmisteli Iin kunnan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi ja Iin kunnanvaltuusto hyväksyi sen kokouksessaan 28.9.2015.

Iin kunnan vuosittainen hyvinvointikertomus (raportti 2014-2015 ja suunnitelma vuodelle 2016)

Vuosittaista hyvinvointikertomusta valmistellaan talousarvion suunnittelurytmissä: