Koulumme toiminta-ajatus ja arvopohja

ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN
Koulussamme on tärkeää, että erilaiset oppilaat hyväksytään ja heitä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta heidän lähtökohdistaan, kulttuuritaustastaan, kyvyistään tai sukupuolestaan. Myös jokainen opettaja saa toimia oman persoonansa mukaisesti. Erilaisilla oppijoilla on oikeus heidän edellytystensä mukaiseen opetukseen.

MYÖNTEINEN JA TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ
Oppilaan yksilöllistä ja yhteisöllistä kasvua tuetaan rinta rinnan avoimessa vuorovaikutuksessa. Sosiaalisia taitoja kehittämällä oppilasta opetetaan käyttäytymään hyvin, olemaan rehellinen ja toiset huomioon ottava kouluyhteisön jäsen. Koulun yhteisten sääntöjen ja käytäntöjen ymmärtäminen ja noudattaminen mahdollistavat kaikille turvallisen oppimisympäristön. Väkivaltaa ja kiusaamista ei sallita missään muodossa. Kouluyhteisön myönteisessä ilmapiirissä jokaisella on mahdollisuus kokea oppimisen, työn ja luomisen iloa ja sen arvostamista. Koulumme on Kiva Koulu!

REALISTISEN JA POSITIIVISEN MINÄKUVAN RAKENTUMINEN
Jokainen oppilas on persoona, jonka minäkuva rakentuu vuosien varrella. Tavoitteenamme on, että oppilas tunnistaa omat vahvuutensa, mutta myös heikkoutensa niin, että yhdessä niistä muodostuu myönteinen minäkuva. Jokainen oppilas on hyvä! Oppilasta ohjataan arvostamaan itseään ja toisia omana itsenään ja tasavertaisena kouluyhteisön jäsenenä. Kaikilla on koulussamme oma paikka. Jokaisen oppilaan tulee ottaa vastuu omasta työstään. Kannustamme toimimaan pitkäjänteisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.

KESTÄVÄ KEHITYS
Koulumme arkipäivässä painotetaan kestävän kehityksen periaatteita. Tavoitteena on lisätä vähitellen oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Pyrkimyksenä on kasvattaa heistä ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia, jotka osaavat rakentaa tulevaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.