Lautakunnat

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävä on vaalien toimittaminen kunnassa, mikä on määrätty vaalilaissa. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Varsinaiset jäsenetVarajäsenet kutsumisjärjestyksessä

Säkkinen Risto, puheenjohtaja

1. Pekka Mäenkoski

Aila Paaso, varapuheenjohtaja

2. Alaraasakka Aili-Maria

Juopperi Paula

3. Teppo Tapani

Maalismaa Maila

4. Jeronen Mika

Soini Pentti

5. Kokko Jorma

6. Wiik Susanna

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää opetus-, varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluiden järjestämisestä ja tehtävistä, jotka lakien/asetusten mukaan on määrätty kunnan päätettäväksi lukuunottamatta koulujen lakkauttamista, josta päättää kunnanvaltuusto. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa esittelijänä toimii opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan lautakunnan päättämä varahenkilö.

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen

Kehus Reijo, puheenjohtaja

Jokela Pentti

Tiiro Leena, I varapuheenjohtaja

Autio Aini

Mäenpää Petteri, II ,varapuheenjohtaja

Tauriainen Juho

Höyhtyä Jaakko

Pyörälä Juuso

Södö Kati

Paakkola Minna

Häkkilä Taina

Pivelin Paula

Fäldt Eila

Kivelä Tauno

Keltamäki Sauli

Koistinen Mika

Ojala Anne

Wiik Susanna

Kunnanhallituksen edustaja

Kaleva Oili

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen

Kehus Reijo, puheenjohtaja

Soini Pentti

Huovinen Pertti, varapuheenjohtaja

Teppo Tapani

Turtinen Anna

Maalismaa Maila

Haatainen Matti

Kallio Juha

Ruottinen Johanna

Matila Pentti

Paaso Aila

Alaraasakka Eija

Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on kunnan yhdyskuntateknisten palveluiden järjestäminen. Yhdyskuntalautakunta päättää mm. asemakaava-alueella olevien tonttien myynnistä kunnanhallituksen päättämien perusteiden mukaisesti, palveluidensa taksoista; haja-asutusalueiden osoitejärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä sekä muista toimialansa asioista lukuun ottamatta niitä asioita, jotka valtuuston päätöksellä tai lain perusteella on jätetty valtuuston tai kunnanhallituksen ratkaistavaksi. Yhdyskuntalautakunnan esittelijänä on tekninen johtaja ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan esittelijänä toimii lautakunnan nimeämä varahenkilö.

Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen

Hast Mika, puheenjohtaja

Pietilä Mikael

Jokela Pentti, I varapuheenjohtaja

Höyhtyä Jaakko

Lauri Jarmo, II varapuheenjohtaja

Turtinen Anna

Jokela Jari-Jukka

Kiviniemi Seppo

Sanaksenaho Harri

Pyörälä Juuso

Pakonen Kirsimaria

Paakkola Minna

Valaja Sanna

Södö Kati

Kalliorinne Hilkka

Turtinen Maire

Haapaniemi Heli-Hannele

Alaraasakka Eija

Kunnanhallituksen edustaja

Tervonen Petri

Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan tehtävänä on rakennusvalvontapalveluiden järjestäminen. Rakennuslautakunta on Iin kunnassa maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n tarkoittama rakennusrakennusvalvontaviranomainen. Rakennuslautakunnassa asiat esittelee rakennustarkastaja ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan lautakunnan päättämä henkilö.

Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen

Keltamäki Sauli, puheenjohtaja

Pietilä Mikael

Alaraasakka Eero, I varapuheenjohtaja

Soini Pentti

Pietikäinen Jukka, II varapuheenjohtaja

Klasila Väinö

Alaraasakka Sonja

Alaraasakka Aili-Maria

Junes Arto

Kiviniemi Seppo

Tapio Helka

Valaja Sanna

Kuha Veera

Jyrkäs Mervi

Liimatta Marja-Leena

Turtinen Maire

Malo Juho

Viinamäki Pekka

Kunnanhallituksen edustaja

Kaarre Martti