Lautakunnat

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävä on vaalien toimittaminen kunnassa, mikä on määrätty vaalilaissa. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Varsinaiset jäsenetVarajäsenet kutsumisjärjestyksessä

Tanninen Salme, puheenjohtaja

1. Kerätär Kaisa

Paakkola Sirkka, varapuheenjohtaja

2. (Soini Pentti) Suomela Teuvo (väliaikainen jäsen, kuntavaalit)

Aaltonen Reino

3. Veijola Seppo A.

Jeronen Mika

4. Riepula Pekka

Juopperi Paula

5. Wiik Susanna

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää opetus-, varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluiden järjestämisestä ja tehtävistä, jotka lakien/asetusten mukaan on määrätty kunnan päätettäväksi lukuunottamatta koulujen lakkauttamista, josta päättää kunnanvaltuusto. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa esittelijänä toimii opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan lautakunnan päättämä varahenkilö.

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen

Kehus Reijo, puheenjohtaja

Nyyssönen Jari-Pekka

Tiiro Leena, I varapuheenjohtaja

Kalliorinne Hilkka

Höyhtyä Jaakko, II ,varapuheenjohtaja

Miettunen Seppo

Ohtamaa Sari

Pöyhtäri Anna

Paakkola Minna

Paakkola Saara

Koistinen Mika

Hast Mika

Wiik Susanna

Nikkinen Ville

Mäenpää Petteri

Tauriainen Juho

Rissanen Matti-Tapio

Vuononvirta Tiina

Kunnanhallituksen edustaja
Riikka Ruonala

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen

Mähönen Jouni, puheenjohtaja

Jyrkkä Tellervo

Koistinen Mika, varapuheenjohtaja

Juusola Matti

Turtinen Anna

Jeronen Merja

Haatainen Matti

Loukusa Mari

Paaso-Rantala Anne

Riepula Pekka

Paaso Aila

Sandgren Harri

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtävänä on kunnan yhdyskuntateknisten palveluiden järjestäminen. Tekninen lautakunta päättää mm. asemakaava-alueella olevien tonttien myynnistä kunnanhallituksen päättämien perusteiden mukaisesti, palveluidensa taksoista; haja-asutusalueiden osoitejärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä sekä muista toimialansa asioista lukuun ottamatta niitä asioita, jotka valtuuston päätöksellä tai lain perusteella on jätetty valtuuston tai kunnanhallituksen ratkaistavaksi. Teknisen lautakunnan esittelijänä on tekninen johtaja ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan esittelijänä toimii lautakunnan nimeämä varahenkilö.

Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen

Hast Mika, puheenjohtaja

Kivelä Tauno

Kumpulainen Matti, I varapuheenjohtaja

Soini Pentti

Kurttila Pentti, II varapuheenjohtaja

Kiviniemi Seppo

Jokela-Lantiainen Ritva

Hyry Paula

Hakoköngäs Anne

Jyrkäs Mervi

Tervonen Petri

Turtinen Anna

Heinikoski Arja

Viinamäki Pekka

Juopperi Paula

Liimatta Marja-Leena

Kaakkuriniemi Matti

Orajärvi Taisto

Kunnanhallituksen edustaja
Veli Paakkola

Valvontalautakunta

Valvontalautakunnan tehtävänä on rakennusvalvontapalveluiden järjestäminen. Valvontalautakunta on Iin kunnassa maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n tarkoittama rakennusrakennusvalvontaviranomainen. Valvontalautakunnassa asiat esittelee rakennustarkastaja ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan lautakunnan päättämä henkilö.

Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen

Ilkka Pakonen, puheenjohtaja

Eero Alaraasakka

Sauli Keltamäki, I varapuheenjohtaja

Tapani Teppo

Ville Nikkinen, II varapuheenjohtaja

Piia Koivuvaara

Sonja Alaraasakka

Aili-Marja Alaraasakka

Arto Junes

Seppo Vilmi

Leila Kehus

Sirpa Kaakkuriniemi

Marja-Leena Liimatta

Maire Turtinen

Saku Kaakinen

Pia Hautaniemi

Tiina Vuononvirta

Pasi Rajala

Kunnanhallituksen edustaja
Harri Sanaksenaho