Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut järjestävät erilaisia tapahtumia, retkiä, leirejä, kursseja ja tiloja nuorille iiläisille

Nuorisopalveluiden tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja kehittymistä aikuisuuteen sekä estää nuorten syrjäytyminen. Tavoitteeseen pyritään kiinteällä yhteistyöllä kunnan muiden sektoreiden sekä järjestöjen kanssa. Yhteistyötä pyritään tekemään monipuolisesti, jotta nuoren kasvun ja kehittymisen tukeminen tapahtuisi mahdollisimman laaja-alaisesti sekä monen eri tahon kautta. Tällöin tukeminen saadaan myös osaksi nuoren jokapäiväistä elämää. Iin Nuorisotyön pääkohderyhmänä ovat 3. lk ja sitä vanhemmat nuoret aina 29 vuotiaisiin saakka.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

SeutuNappi- nuorten tieto- ja neuvontapalvelut netissä toimii tiedotusvälineenä Oulun seudun ja Oulunkaaren alueen nuorille, nuorten vanhemmille ja nuorten kanssa työskenteleville.

Nuorisotiedotus on palvelumuoto, jolla annetaan nuorille nuorisotiedotuksen ja -neuvonnan keinoin ammattitaitoista apua, tukea ja tietoa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Nuorisotiedotuksessa ja -neuvonnassa on siis kyse toisaalta siitä, että nuoret voivat itse halutessaan ratkaista omia ongelmiansa erilaisten välineiden (vihkoset, oppaat, internet) avulla. Toisaalta kyse on nuoren henkilökohtaisesta neuvonnasta (kahdenkeskiset neuvottelut, puhelinkeskustelut).

Yhteiskuntaelämän monimutkaistuessa nuorisotiedotuksella ja -neuvonnalla on yhä tärkeämpi merkitys nuorten aikuistumiskehityksessä. Tiedotuksella ja neuvonnalla voidaan auttaa nuoria toteuttamaan pyrkimyksiään työ- ja henkilökohtaisessa elämässään sekä edistää nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan vastuullisina kansalaisina. Nuorisotiedotuksen tulisi myös avartaa nuorten mahdollisuuksia sekä edistää nuorten itsenäistymistä ja liikkuvuutta, jotta Euroopasta tulisi osa heidän jokapäiväistä elämäänsä.

Tutustu myös