Varhaiskasvatusmaksu ja maksuperusteet

Hoitomaksun määrittäminen perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016). Lapsen varhaiskasvatuksesta peritään perheen bruttotuloihin ja perhekokoon perustuva kuukausimaksu. Maksu määräytyy perhekoon ja asetetun tulorajan ylittävästä tulosta tietyn prosentin mukaan.

Hoitomaksun perusteet

Kuukausimaksun suuruus perustuu perheen bruttotuloihin. Perheen tuloihin otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot ja laskennallinen metsätulo. Myös lomaraha lasketaan perheen tuloksi (lisäämme 5% / kk ansiotuloon). Elatusapu ja -tuki lasketaan mukaan tuloihin. Jos kuukausitulo ei ole sama joka kuukausi, pidetään kuukausitulona viimeksi kuluneen vuoden keskimääräistä kuukausituloa. Yksityisyrittäjien tulee toimittaa tilitoimiston vahvistama tuloslaskelma ja tase.

Tulona ei oteta huomioon

Lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidontukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon


Suoritetut elatusavut, tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset, kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Hoitomaksun tarkistaminen ja määrittely

Hoitomaksu määritellään lapsen hoitosuhteen alkaessa ja vuosittain aina toimintakauden alussa (1.8.). Hoitomaksun määrittämiseksi tarvitaan:

• Tuloselvityslomake liitteineen, lomakepdf, 42 kb

• Palkansaajilta työnantajan antama palkkatodistus

• Yksityisyrittäjiltä tilitoimiston vahvistama tuloslaskelma ja -tase.

• Opiskelijoilta opiskelutodistus ja mahdolliset palkkatulot

• Työttömät ja eläkeläiset selvitys muista jatkuvaluonteisista tuloista kuten työttömyyspäivärahasta, ansiosidonnaisesta päivärahasta, eläkkeistä


Muut mahdolliset liitteet

• Todistus elatusavusta tai –tuesta

• Lääkärintodistus tai muu asiantuntijalausunto allergioista

• Asiantuntijalausunto erityisen tuen tarpeesta

Tulotiedot on toimitettava viimeistään 2 viikon kuluessa hoidon alkamisesta. Mikäli tarvittavia tulotietoja ja liitteitä ei toimiteta, kunta määrää hoitomaksuksi enimmäismaksun. Perhe voi ilmoittaa suostumuksensa enimmäismaksuun tuloselvityslomakkeella tai sähköisessä hakemuksessa.

Tulojen tai perhetietojen muuttuminen

Jos perheen tulot tai perhetiedot muuttuvat toimintakauden aikana (1.8.-31.7.), on niistä ilmoitettava Iin kunnan varhaiskasvatuspalvelutoimistoon p. 050 310 6830. Hoitomaksu tarkistetaan, kun perheen tulot muuttuvat tai maksu osoittautuu virheelliseksi tai perheen koko muuttuu. Hoitomaksun muutos tulee voimaan sitä seuraavan kuukauden alusta, jolloin tulot muuttuvat.

Maksutaulukko 1.8.2018 alkaen, Maksulaskuri (arvio)


Perheen koko henkilöä

Tuloraja, joka vähennetään perheen bruttotuloista

Maksuprosentti

Korkeimman maksun bruttoraja € / kk

2

2102

10,7

4803

3

2713

10,7

5414

4

3080

10,7

5781

5

3447

10,7

6148

6

3813

10,7

6514

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 euroa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Edellä tarkoitetut tulorajojen euromäärät tullaan valtakunnallisesti tarkistamaan joka toinen vuosi yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.

Korkein ja alin maksu 1.8.2018 alkaen

Kokopäivähoidossa olevan lapsen hoitomaksu voi olla enintään 289 €/kk ja alin perittävä maksu 27 €/kk.

Sisaralennus

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin päivähoidossa oleva lapsi. Kun samasta perheestä on useampi lapsi päivähoidossa, määrätään ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta maksu, joka on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta. Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen ensimmäiselle lapselle määrätystä maksusta.

Hoitomaksun hyvittäminen


Mikäli hoito alkaa hoitokauden alussa elokuussa ja kestää koko hoitokauden 31.7. saakka, heinäkuu on maksuton.

Sairaus- ja muut poissaolot

Kun lapsi on sairastumisen vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 päivää (eli vähintään 11 päivää) kalenterikuukauden aikana, peritään kuukauden hoitomaksusta puolet. Kun lapsi on sairautensa takia poissa koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi hoitomaksu. Esimerkiksi vanhempien lomat eivät vaikuta huojentavasti hoitomaksuun.

Tilapäisen hoidon maksu

Kokopäivähoito yli 5 h/pv 22,00 €/varattu hoitopäivä/lapsi
Osapäivähoito enintään 5 h/pv 15,50 €/varattu hoitopäivä/lapsi

Hoitoaikasopimus 1.12.2016 alkaen

Hoitoaikasopimus tehdään ennakkoon vähintään kolmen (3) kuukauden ajaksi. Hoitomaksu määräytyy hoitoaikasopimuksen mukaan seuraavasti:

  • 0 -80 tuntia/kk hoitomaksuprosentti 50

  • 81 - 105 tuntia/kk hoitomaksuprosentti 60

  • 106 - 120 tuntia/kk hoitomaksuprosentti 75

  • 121 - 150 tuntia/kk hoitomaksuprosentti 90

  • yli 151 tuntia/kk hoitomaksuprosentti 100

Jos varatut/käytetyt tunnit ylittyy maksu kyseisestä maksuluokasta.

Hoitoaikasopimus -lomakepdf, 56 kb

Maksuton esiopetus ja hoitomaksu 1.12.2016 alkaen

Maksutonta esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, maksu määräytyy hoitoaikasopimuksen mukaan seuraavasti:

  • alle 60 tuntia/kk hoitomaksuprosentti 40

  • 61 - 105 tuntia/kk hoitomaksuprosentti 60

  • yli 106 tuntia/kk hoitomaksuprosentti 80

Esioppilaiden käyttäessä päivähoitoa esiopetuksen ulkopuolisella ajalla (=koulujen lomat), maksu määräytyy varattujen/käytettyjen tuntien mukaan.