Ajankohtaista

Luvita Luvaton Lupapisteessä

Rakennusvalvonta kampanjoi luvallisen rakentamisen puolesta. Toimi ajoissa!

Vuoden 2016 alusta lähtien, luvattoman rakennuksen lupamaksu kaksikertaistuu. Vielä loppuvuoden ajan, luvattomalle rakennukselle voi hakea lupaa ilman korotettua maksua. Rakennusvalvonta suorittaa jatkuvaa valvontaa ja tehostaa sitä talven aikana.

Rakennuslupaa voi hakea kätevästi verkossa lupapiste.fi-palvelun kautta. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan rakennuspaikan hallintaoikeudesta sekä rakennuksen pääpiirustukset eli pohja-, julkisivu- sekä asemapiirros. Lupapiste.fi -palvelu ilmoittaa hakijan sähköpostiin kun lupapäätös on tehty ja myöhemmin laskun yhteydessä hakija saa päätöksestä paperikopion postitse kotiin.

HUOM!
Vuoden 2011 rakennusluvat raukeavat v. 2016 aikana, jos loppukatselmusta ei ole tehty.

Lupapiste.fi - kaikki rakentamisen luvat

Sähköisellä Lupapiste.fi -palvelulla rakennushanketta koskevien lupa- ja ilmoitusasioiden hoitaminen on helppoa virastojen aukioloajoista riippumatta. Lupapiste.fi kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin. Palvelu kattaa asiointitarpeesi hankkeen joka vaiheessa, olipa kyseessä parvekkeen lasitus tai ostoskeskuksen rakentaminen. Lupapiste.fi -palvelussa voit jättää tiedusteluja hankkeeseesi liittyen kaikkialta Suomesta. Lupahakemuksia on mahdollista jättää tällä hetkellä osassa kunnista ja palvelu on laajenemassa vähitellen koko maan kattavaksi.

Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui 1.9.2014

Lakimuutoksen välittömät vaikutukset rakennustyömaiden viranomaisvalvontaan:

KATSELMUKSILLA LÄSNÄ OLEVAT

1.9.2014 tai sen jälkeen toimitettavilla viranomaiskatselmuksilla on oltava läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja sekä vastaava työnjohtaja. Erityisalan katselmuksilla on oltava yleensä läsnä myös kyseisen erityisalan työnjohtaja.

Mikäli rakennushankkeeseen ryhtyvä ei ole itse katselmuksessa läsnä, on rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajan esitettävä katselmuksen yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän antama valtakirjapdf, 27 kb asiasta. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi ilmoittaa ryhtyvää katselmuksilla edustavat myös aloituskokouksen yhteydessä, jolloin ne kirjataan aloituskokouspöytäkirjaan.

VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJAN HAKEMUS

1.9.2014 tai sen jälkeen vastaavan työnjohtajan tai erityisalan työnjohtajan hyväksymistä koskevan hakemuksen hakijana on rakennushankkeeseen ryhtyvä. Hakemuksen tulee sisältää vastaavan työnjohtajan kirjallisen ilmoituksen siitä, että työnjohtaja sitoutuu vastuuvelvollisena johtamaan rakennustyötä.

RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN ILMOITUS LOPPUKATSELMUSTA TAI OSITTAISTA LOPPUKATSELMUSTA VARTEN

Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut rakennusvalvontaviranomaiselle Maankäyttö- ja rakennuslain 153 §:n mukaisten edellytysten täyttymisestä. Osittainen loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut rakennusvalvontaviranomaiselle Maankäyttö- ja rakennuslain 153 a §:n mukaisten edellytysten täyttymisestä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän allekirjoittama ilmoituspdf, 50 kb on annettava katselmuksen suorittavalle viranhaltijalle viimeistään loppukatselmuksen (osittaisen loppukatselmuksen) yhteydessä.

MUUT LAKIMUUTOKSEN AIHEUTTAMAT VAIKUTUKSET RAKENTAMISEN VIRANOMAISVALVONTAAN

Muiden mahdollisten muutosten osalta tiedotetaan tarpeen mukaan näillä sivuilla Ympäristöministeriön asetusten ja ohjeiden valmistumisen jälkeen.

Rakentamisen uudet velvoitteet – Verohallinnon antama todistus esitettävä loppukatselmuksen yhteydessä 1.7.2014 lähtien

Laki verotusmenettelystä muuttuu 1.7.2014. Muutoksen myötä rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön, jonka lukuun rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan taikka maapohjaan kohdistuvaa työtä suoritetaan, on silloin, kun rakennustyö ei liity hänen harjoittamaansa yritystoimintaan, toimitettava Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot rakentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä yksilöinti- ja yhteystietoineen. Lisäksi hänen on toimitettava tiedot näille maksamistaan palkoista ja muista vastikkeista. Tiedonantovelvollisuus koskee rakentamista, johon maankäyttö- ja rakennuslain mukaan on haettava rakennuslupaa.

Rakennuttajan on annettava edellä mainitut tiedot Verohallinnolle ennen maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta. Rakennuttajan on esitettävä katselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antama todistus tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. Jos loppukatselmus toteutetaan vaiheittaisena, tiedonantovelvollisen tulee esittää aina uusi todistus tietojen toimittamisesta jokaisessa vaiheittaisessa loppukatselmuksessa.

Jos edellä mainittua todistusta ei ole esitetty loppukatselmuksen yhteydessä, rakennusvalvontaviranomaisen on viipymättä ilmoitettava asiasta Verohallinnolle. Todistuksen puuttuminen ei kuitenkaan estä loppukatselmuksen pitämistä.

Todistuksen esittämisvelvollisuus koskee jokaista loppukatselmusta, joka suoritetaan 1.7.2014 jälkeen riippumatta siitä, milloin rakennuslupa on myönnetty.

Lisätietoja: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Rakentamisilmoitukset.