Ajankohtaista

Jätevesijärjestelmän uusiminen

Kiinteistöjen tulee liittyä Iin vesiliikelaitoksen jätevesiviemäriverkostoon aina, kun se on mahdollista. Jos kiinteistö sijaitsee viemäröimättömällä alueella, sillä tulee olla sellainen jätevesien käsittelyjärjestelmä, jolla voidaan normaalioloissa saavuttaa vähintään ympäristönsuojelulaissa säädetty perustason puhdistusvaatimus. Ohjeellisesta puhdistustasosta pilaantumiselle herkillä alueilla säädetään hajajätevesiasetuksessa (157/2017).

Jätevesien puhdistusvaatimukset koskevat heti uudisrakentamista. Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä, jotka sijaitsevat enintään 100 m vesistöstä taikka vedenhankinnan pohjavesialueella, lainsäädännön vaatimukset tulee täyttää 31.10.2019 mennessä. Muualla kiinteistön jätevesijärjestelmä on saatettava vastaamaan puhdistustehovaatimuksia suuremman remontin yhteydessä.

Jätevesien käsittely voidaan järjestää myös yhteiskäsittelynä naapurien kanssa. Kiinteistöllä on oltava jätevesisuunnitelma sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys on tarvittaessa esitettävä viranomaiselle.

Jätevesijärjestelmän suunnittelemiseksi tulee ottaa yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan, joka tekee kiinteistökohtaisen käynnin ja laatii tarvittavat asiakirjat lupahakemusta varten. Uuden jätevesijärjestelmän rakentamisessa tai vanhan uusimisessa tulee selvitettäväksi mm. vesiliikelaitokselta viemäriverkoston laajentamisalueet ja mahdolliset pohjavesialueella sijaitsevia kiinteistöjä koskevat määräykset.

Jätevesijärjestelmä ei edellytä uusimista, jos

  • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty v. 2004 tai sen jälkeen,

  • kiinteistö liitetään viemäriverkostoon,

  • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä,

  • kiinteistöllä kaikki vakituisesti asuvat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 tai

  • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Jätevesijärjestelmä on kuitenkin saatettava heti säännösten mukaiseksi, mikäli kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumista, hygieenistä haittaa tai haittaa naapureille.

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry, JÄTEVESIOPAS

Rakentamisen uudet velvoitteet – Verohallinnon antama todistus esitettävä loppukatselmuksen yhteydessä 1.7.2014 lähtien

Laki verotusmenettelystä muuttuu 1.7.2014. Muutoksen myötä rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön, jonka lukuun rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan taikka maapohjaan kohdistuvaa työtä suoritetaan, on silloin, kun rakennustyö ei liity hänen harjoittamaansa yritystoimintaan, toimitettava Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot rakentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä yksilöinti- ja yhteystietoineen. Lisäksi hänen on toimitettava tiedot näille maksamistaan palkoista ja muista vastikkeista. Tiedonantovelvollisuus koskee rakentamista, johon maankäyttö- ja rakennuslain mukaan on haettava rakennuslupaa.

Rakennuttajan on annettava edellä mainitut tiedot Verohallinnolle ennen maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta. Rakennuttajan on esitettävä katselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antama todistus tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. Jos loppukatselmus toteutetaan vaiheittaisena, tiedonantovelvollisen tulee esittää aina uusi todistus tietojen toimittamisesta jokaisessa vaiheittaisessa loppukatselmuksessa.

Jos edellä mainittua todistusta ei ole esitetty loppukatselmuksen yhteydessä, rakennusvalvontaviranomaisen on viipymättä ilmoitettava asiasta Verohallinnolle. Todistuksen puuttuminen ei kuitenkaan estä loppukatselmuksen pitämistä.

Todistuksen esittämisvelvollisuus koskee jokaista loppukatselmusta, joka suoritetaan 1.7.2014 jälkeen riippumatta siitä, milloin rakennuslupa on myönnetty.

Lisätietoja: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Rakentamisilmoitukset.