Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Vuonna 2017 kunta teki järjestyksessään yhdennentoista ylijäämäisen tuloksen

Vuosikate oli 3,8 M€ (2016: 3,1 M€) ja asukaskohtainen vuosikate oli 401 € (326 €). Tilikauden tulos 759 000 euroa (177 000 €). Tilikauden ylijäämä oli 142 000 euroa (249 000 €). Kunta teki 700 000 euron kertaluonteisen investointivarauksen liikuntakeskuksen rakentamiseen.

Verotulot kääntyivät vuoden tauon jälkeen nousuun, kasvua kokonaisuudessaan 1,3 %

Verotuloja kertyi 31,6 M€ (31,2 M€). Valtionosuudet pysyivät ennallaan, yht. 27,7 M€. Ansiotulojen verotus nousi 1,1 %. Yhteisöveron tuotto kasvoi 15,9 %, mikä kertoo talouden vahvasta kasvusta. Kiinteistöverokertymä pysyi edellisen vuoden tasossa. Vuodelle 2018 on kiinteistöveron osalta odotettavissa merkittävää kasvua, sillä jatkossa isot tuulivoimapuistot, joita Iissäkin on, verotetaan voimalaitosveron mukaan.

Vuoden 2017 osalta merkillepantavaa oli, että Iin kunnan oma toiminta oli taloudellisesti tuloksellista.

Päättäjien ja henkilöstön toiminta on ollut vastuullista ja kustannustietoista. Toimintatuotot kasvoivat 0,4 M€ ja olivat 7,5 M€, toimintakulut kasvoivat maltillisesti 0,4 M€ (0,6 %) ja olivat 62,8 M€.

Merkittävimmät tapahtumat 2017

Jakkukylän osakuntaliitos tapahtui vuoden 2018 vaiheessa. Kunta suhtautui alusta asti myönteisesti Jakkukylän kyläyhdistyksen tekemään osakuntaliitosesitykseen Jakkukylän liittämisestä Iin kuntaan. Valtionvarainministeriön päätös Jakkukylän liitoksesta saatiin huhtikuussa.

Uusi hallintosääntö hyväksyttiin toukokuussa. Kunnan tehtyä ilmastotyötä jatkettiin niin, että talousarvioon otettiin omaksi osakseen Resurssiviisas Ii –ohjelman jalkauttaminen.
Uuden kuntastrategian valmistelu aloitettiin keväällä 2017 ja valtuusto hyväksyi uuden kuntastrategian 19.3.2018. Kevään 2018 aikana on käynnistetty hallinnonuudistustyö, jossa yhtenä tavoitteena on kuntastrategian mahdollisimman hyvä käytännön jalkauttaminen.

Kaavoituspuolella vuosi oli vilkas. Iin kirkonseudun asemakaavan uudistaminen on ollut käynnissä koko vuoden. Kunnantalon kortteli nro 23 osana asemakaavaa on käsitelty erillisenä hankkeena. Edellisen kerran vastaava työ tehtiin 1980-luvun alussa eikä voimassa oleva asemakaava enää täytä nykyhetken kuntakeskukselle asetettuja vaatimuksia. Tavoitteena on kuntakeskustan tiivistäminen mahdollistamalla asuin- ja liikerakentaminen keskustan alueella.
Karhun kaavoitus on käynnistetty. Tavoitteena on kaavoittaa Karhuun merellinen asuinalue ja näin laajentaa pientaloasumisen valikoimaa. Pahkakosken tuulivoimakaava on ollut valmisteilla ja kaavaehdotus tulee nähtäväksi alkuvuodesta 2018.

Iin kunta on panostanut viime vuosina vahvasti kouluihin. Haminan uuden koulurakennuksen rakentaminen saatiin valmiiksi. Sillä korvattiin Haminan koulun vanhin osa, joka purettiin kesällä 2017. Ylirannan koulu avattiin uudelleen remontin jälkeen syksyllä 2017. Pohjois-Iin liikuntasalin rakennustyöt aloitettiin syksyllä. Varhaiskasvatuspuolella Alarannan ja Haminan päiväkodit lakkautettiin ja päiväkotien toiminta siirrettiin Lakson, Nikkarin ja Haminan päivähoitoyksikköön.

Useita vuosia jatkunut energiarakentaminen ei jatkunut viime vuonna. Valtion energia- ja ilmastostrategian toimeenpano on viivästynyt eikä uusia tuulivoimakohteita aloitettu. Uusia tuulivoimakaavoja on valmisteilla, mikä vahvistaa uskoa siihen, että lisää tuulivoimarakentamista kuntaan on myös jatkossa luvassa.

Työttömyys on pysynyt korkealla tasolla vaikkakin suunta on ollut oikea. Työttömiä oli reilut sata vähemmän kuin vuotta aiemmin. Talouskasvu näyttää jatkuvan ja sen pitäisi vaikuttaa työttömyyden alenemiseen myös tämän vuoden aikana. Yrityspuolella erityisesti rakennusalan työttömyys on helpottanut. Rakennusliike Lehto avasi uuden tehtaan Iihin ja tällä on ollut myönteinen vaikutus toimialan työllisyyteen. Kunta on omilla toimilla työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä ja vaikeimmin työllistettäviä. Työttömyys näkyy myös sekä suoraan että välillisesti kunnan kustannusten nousuna.

Investointitarve on edelleen liian korkealla tasolla. Investointien rahoittamiseksi kunnan on otettava lisää lainaa ja näin kunta velkaantuu. Investoinnit ovat kuitenkin tuottavia investointeja, eivät syömävelkaa. Nyt tehtävistä investoinneista saadaan tulevaisuudessa paljon hyötyä.

Kunnassa vuodesta 2012 aktiivisesti toteuttama työ vähähiilisyyden eteen noteerattiin korkealle, kun Euroopan Unionin Regio Stars –kilpailussa Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama ja Micropolis Oy:n toteuttama Innovatiiviset vähähiiliset palvelut – hanke voitti Climate Actions sarjan. Tämä ”Ilmastotyön Euroopan mestaruus” on vakuuttava meriitti työn tuloksellisuudesta. Ii sai paljon julkisuutta sekä kotimaassa että ulkomailla.

Vuoden 2017 aikana kunnanvaltuusto kokousti 8 kertaa ja käsitteli 137 pykälää, kunnanhallitus kokousti 21 kertaa ja käsitteli 394 pykälää. Lauta- ja johtokunnat kokoustivat yhteensä 75 kertaa ja käsittelivät 598 pykälää.

Haluan kiittää päättäjiä ja henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä, yhteishengestä ja kuntalaisten eteen tehdystä hyvästä työstä. Olette omalla panoksellanne ja sitoutumisellanne kehittäneet kuntaa merkittävästi eteenpäin.

Ari Alatossava, kunnanjohtaja
p. 040 567 6700, ari.alatossava@ii.fi

jaa