Yleiskaavoitus

Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa tarkastellaan taajaman kasvusuunnat.

Iin alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan.

Kuivaniemen alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan.


Iin keskustaajaman osayleiskaava käsittää keskustan lisäksi lähiympäristön kyläalueet lukuun ottamatta Iin Asemakylää.
Iin keskustaajaman osayleiskaava: osayleiskaavapdf, 10782 kb, kaavaselostuspdf, 6227 kb, osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1370 kb, alueinventointipdf, 5383 kb, alueinventoinnin liitteetpdf, 22482 kb, arkeologinen inventointipdf, 13030 kb, luontoselvityspdf, 1648 kb, maisemaselvityspdf, 25379 kb, liikenneverkkopdf, 1096 kb, Illinsaaren mitoitustaulukkopdf, 258 kb,luonnosvaiheen palautepdf, 17692 kb, toisen luonnosvaiheen palautepdf, 8394 kb ja ehdotusvaiheen palautepdf, 15318 kb.

Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennus (Asemakylä osayleiskaava) hyväksyttiin Iin kunnanvaltuustossa 20.2.2012. Kaava ohjaa alueen maankäyttöä antaen Iijoen rantavyöhykkeellä perusteet rakennuslupien ja poikkeamispäätösten käsittelylle sekä varaa alueen valtatie 4:n ohikulkutien uudelle linjaukselle Iin kohdalla. Kaavakartta 1pdf, 3099 kb, Kaavakartta 2pdf, 535 kb, Kaavaselostuspdf, 3385 kb.

Viime vuosina on Ojakylän alueelle muodostunut uutta pientaloasutusta ja rakentamishalukkuutta on edelleen. Alueelle on valmistunut osayleiskaavan laajennuspdf, 429 kb.

Jakkukylä liittyi osaksi Iin kuntaa vuoden 2018 alusta. Osakuntaliitoksen myötä Iin kuntaan liittyneellä alueella on keskeisten kyläalueiden osalta voimassa Yli-Iin kunnanvaltuuston 26.10.2000 hyväksymä Jakkukylän osayleiskaavapdf, 1467 kb. Alueen koillisreunassa on pieneltä osin voimassa Yli-Iin kunnanvaltuuston 28.05.2007 hyväksymä Karjalankylän osayleiskaavapdf, 4079 kb. Muilta osin Iihin liittyneellä alueella on voimassa Oulun kaupunginvaltuuston 18.4.2016 hyväksymä Uuden Oulun yleiskaavapdf, 4512 kb.

Merenrannikon ja saarten alueella sekä Oijärvellä on voimassa olevat yleiskaavat; Pitkäniemen aluepdf, 1052 kb, Iijokisuun aluepdf, 1337 kb, Laitakarin aluepdf, 998 kb, Olhavan aluepdf, 1130 kb, Ulkosaaret yläosapdf, 399 kb ja alaosapdf, 353 kb / kaavamääräyksetpdf, 479 kb; Kuivaniemen aluepdf, 1615 kb/ kaavamääräyksetpdf, 132 kb; Oijärvipdf, 2962 kb.

Tuulivoimapuistojen yleiskaavat:
- Olhavan tuulivoimapuistopdf, 3590 kb,
- Olhavan tuulivoimapuiston laajennuspdf, 2432 kb,
- Nybyn tuulivoimapuistopdf, 2275 kb,
- Myllykankaan tuulivoimapuistopdf, 1545 kb,
- Isokankaan tuulivoimapuistopdf, 3045 kb +
kaavaselostuspdf, 9855 kb,
- Pahkakosken tuulivoimapuistopdf, 5327 kb + kaavaselostuspdf, 33827 kb
- Suurhiekan merituulipuisto; osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1937 kb (OAS), osayleiskaavapdf, 2220 kb ja kaavaselostuspdf, 3774 kb. Lisätietoa tuulipuistohankkeesta ja siinä tehdyistä selvityksistä hankkeesta vastaavan sivuilta:
http://www.wpd-finland.com/tuulivoimaprojektit/merituulivoima/li-suurhiekka/


Nähtävillä olevat yleiskaavat:

Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutos, Olhavanrannan osa-alue, Henkikallio 139-402-12-130
Kunnanhallitus päätti osayleiskaavan muutoksen käynnistämisestä 25.6.2018. Kaavamuutos on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on olemassa olevan tilanteen (kaavasta puuttuvan olemassa olevan rakennuspaikan) päivittäminen kaavaan.
Osayleiskaavan muutoksen valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä 17.9.-18.10.2018 välisen ajan. Internetin lisäksi aineisto on nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä. Kuntalaisilla ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipide kaavan valmisteluaineistosta. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan kunnanhallitukselle 18.10.2018 mennessä osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ii.fi
- Kaavaluonnospdf, 289 kb
- Kaavaselostuspdf, 310 kb
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

pdf, 160 kb

Vireillä olevat yleiskaavat:

Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutos Seljänperän alueella
Iin kunnanhallitus on päättänyt 23.4.2018 kokouksessaan käynnistää Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutoksen Seljänperän alueella. Suunnittelualue kattaa noin seitsemän hehtaarin suuruisen kunnan omistaman alueen, jolla on toiminut aiemmin leirintäalue. Yleiskaavan muutoksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa merellinen asuinrakentaminen alueelle.

Yleiskaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 2.5. – 4.6.2018. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan 4.6.2018 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1045 kb

Jakkukylän osayleiskaavan muutos
Iin kunnanhallitus päätti 29.1.2018 kokouksessaan käynnistää Jakkukylän osayleiskaavan muutoksen. Osayleiskaavan muutoksen suunnittelualue käsittää voimassa olevan Jakkukylän osayleiskaavan alueen niiltä osin kuin kaava-alue kuuluu Iin kuntaan. Lisäksi alueeseen kuuluu osakuntaliitoksen myötä Iin kuntaan siirtynyt osa Karjalankylän osayleiskaavasta. Suunnittelualue kattaa hieman alle puolet osakuntaliitoksen myötä Iihin liittyneestä alueesta.

Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa rantavyöhykkeen ulkopuolisten kyläalueiden täydennysrakentaminen nykyistä paremmin. Täydennysrakentamisen avulla tuetaan alueen kylien elinvoimaisuutta. Kaavaan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnitelmassa on kerrottu muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Alustavan aikataulun mukaan tavoitteena on, että kaavamuutos valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 12.2. – 18.3.2018.

Jakkukylän osayleiskaavan muutoksen lähtökohtia ja tavoitteita esitellään valokuituillan yhteydessä Jakkukylän koululla keskiviikkona 18.4. klo 18 alkaen. Tilaisuudessa alueen asukkailla ja loma-asukkailla on mahdollisuus tuoda esiin omia ideoitaan ja ajatuksiaan alueen kehittämiseksi. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)pdf, 3191 kb

Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella
Osayleiskaavan muutoksen suunnittelualue sisältää Karhun saaren kokonaisuudessaan ja osan pääsaaren viereisistä lähisaarista. Kaavahankkeen keskeisenä tavoitteena on merellisen Karhun saaren asuinalueen toteuttamisen mahdollistaminen saaren keskiosaan. Saaren keskiosaan laaditaan osayleiskaavan muutoksen rinnalla myös asemakaava. Lisäksi osayleiskaavassa tarkastellaan mahdollisuuksia muuttaa nykyisiä lomarakennuspaikkoja pysyvään asutukseen. Kokonaan uusia rakennuspaikkoja ei osoiteta saaren keskiosan asemakaavoitettavan alueen ulkopuolelle. Lisäksi osayleiskaavassa suunnitellaan alueen virkistyskäyttö. Saari kuuluu kokonaisuudessaan Natura-alueeseen, mikä asettaa tarkat reunaehdot suunnittelulle. Luontoarvot otetaan kattavasti huomioon suunnittelussa. Kaavahankkeisiin liittyen laaditaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi.

Yleiskaavan muutoksen valmisteluaineisto on tavoitteena saada nähtäville alkusyksystä 2018 ja kaavaehdotus alkuvuonna 2019. Tavoitteena on, että kaavamuutos valmistuu keväällä 2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 24.11. – 29.12.2017. Karhun asemakaavaan ja yleiskaavan tarkistukseen liittyen pidettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 25.1.2018, muistiopdf, 258 kb tilaisuudesta.
Karhun yleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 966 kb

Palokankaan tuulivoimapuiston yleiskaava
Tuuliwatti Oy suunnittelee Iin kunnan alueelle Palokankaan tuulivoimapuistoa. Puistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 12 uuden tuulivoimalan rakentaminen.

Iin kunnanhallitus päätti 23.4.2018 kokouksessaan asettaa Palokankaan tuulivoimapuiston yleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Ehdotusvaiheen aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 7.5.2018–8.6.2018 välisen ajan. Kaavan ehdotusvaiheen aineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä internetsivujen lisäksi Iin kunnanvirastolla yhteispalvelupisteessä (Jokisuuntie 2, 91101 Ii). Yleiskaavaa koskevayleisötilaisuus järjestettiin maisemaravintola Merihelmessä tiistaina 15.5.2018.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto:
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)pdf, 1503 kb
- kaavaehdotuspdf, 2978 kb

- kaavaselostuspdf, 18197 kb
- näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteetpdf, 24106 kb
- melu- ja varjostusmallinnukset liitteineenpdf, 8190 kb
- arkeologinen inventointipdf, 10612 kb
- linnustovaikutusten seurantapdf, 4728 kb
- luontoselvityspdf, 13935 kb
- yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antaman lausunnon huomioon ottaminenpdf, 108 kb
- natura-arviointipdf, 3688 kb
- vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiinpdf, 3287 kb

Alustava ehdotusvaiheen kaava-aineisto:
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)pdf, 2484 kb
- kaavaehdotuspdf, 6148 kb

- kaavaselostuspdf, 18187 kb
- näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteetpdf, 24106 kb
- melu- ja varjostusmallinnukset liitteineenpdf, 8190 kb
- arkeologinen inventointipdf, 10612 kb
- linnustovaikutusten seurantapdf, 4728 kb
- luontoselvityspdf, 13935 kb
- yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antaman lausunnon huomioon ottaminenpdf, 108 kb
- natura-arviointipdf, 3688 kb
- vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiinpdf, 3287 kb


Palokankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan kaava-alue sijoittuu Olhavan kylän pohjoispuolelle. Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 28.6.2017 - 27.8.2017. Kaavaluonnoksen mukaisessa ratkaisussa mahdollistetaan kahdentoista tuulivoimalan rakentaminen. Valmisteluvaiheen nähtävilläolon aikana saatiin kuusi lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Kaavaehdotus on alustavasti tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville loppukeväästä 2018.
Valmisteluvaiheessa nähtävillä ollut kaava-aineisto:
- osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 2490 kb
- kaavakarttapdf, 5463 kb
- kaavaselostuspdf, 21087 kb
- näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteetpdf, 24109 kb
- melu- ja varjostusmallinnuksetpdf, 19826 kb
- arkeologinen inventointipdf, 10612 kb
- luontoselvityspdf, 13935 kb
- natura-arviointipdf, 3688 kb
Hankkeeseen liittyen laadittuun ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Ympäristöhallinnon sivuilla osoitteessa:
http://www.ymparisto.fi/palokankaantuulivoimapuistoYVA
Asiakirjojen avaaminen:
Osa tiedostoista voi olla Pdf muodossa. Ilmaisen Adobe Readerin voit ladata oheisesta kuvakkeesta:
Get Adobe® Reader®