Yleiskaavoitus

Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa tarkastellaan taajaman kasvusuunnat.

Iin alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan.

Kuivaniemen alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan.


Karhun Natura-arviointi – lausuntopyyntö luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-alueen) haltijoille


Karhun saarta koskien on käynnissä kaksi kaavahanketta. Alueen yleiskaavaa tarkistetaan (Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella) ja saaren keskiosalle laaditaan asemakaava (Karhun asemakaava). Suunnittelualueet sijaitsevat Iijoen suiston Natura-alueella (FI1100601). Kumpaankin kaavahankkeeseen liittyen on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi, jossa arvioidaan vaikutukset niihin luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan viranomaisen on pyydettävä arvioinnista lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. Lausuntoaika on kuusi kuukautta. Lausuntopyyntö annetaan yleistiedoksiantona luonnonsuojelualueen haltijoille, koska heitä on yli 30 (hallintolaki 55 §).

Iin kunta pyytää luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-alueen) haltijoilta lausuntoa Natura-arvioinnista.
Arviointi on nähtävillä internetin lisäksi Iin kunnan yhteispalvelupisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii). Alla on esitetty kartta Natura-alueen rajauksesta (ei virallista Natura-arvioinnin aineistoa). Lausunnot pyydetään toimittamaan 19.8.2019 mennessä osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

- Lausuntopyyntöpdf, 197 kb
- Natura-arviointi liitteineenpdf, 6131 kb
- Kartta Iijoen suiston Natura-alueestapdf, 2930 kb (ei virallista Natura-arvioinnin aineistoa)

Voimassa olevat yleiskaavat:


Iin keskustaajaman osayleiskaava käsittää keskustan lisäksi lähiympäristön kyläalueet lukuun ottamatta Iin Asemakylää.
Iin keskustaajaman osayleiskaava: osayleiskaavapdf, 10782 kb, kaavaselostuspdf, 6227 kb, osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1370 kb, alueinventointipdf, 5383 kb, alueinventoinnin liitteetpdf, 22482 kb, arkeologinen inventointipdf, 13030 kb, luontoselvityspdf, 1648 kb, maisemaselvityspdf, 25379 kb, liikenneverkkopdf, 1096 kb, Illinsaaren mitoitustaulukkopdf, 258 kb,luonnosvaiheen palautepdf, 17692 kb, toisen luonnosvaiheen palautepdf, 8394 kb ja ehdotusvaiheen palautepdf, 15318 kb.

Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennus (Asemakylä osayleiskaava) hyväksyttiin Iin kunnanvaltuustossa 20.2.2012. Kaava ohjaa alueen maankäyttöä antaen Iijoen rantavyöhykkeellä perusteet rakennuslupien ja poikkeamispäätösten käsittelylle sekä varaa alueen valtatie 4:n ohikulkutien uudelle linjaukselle Iin kohdalla. Kaavakartta 1pdf, 3099 kb, Kaavakartta 2pdf, 535 kb, Kaavaselostuspdf, 3385 kb.

Viime vuosina on Ojakylän alueelle muodostunut uutta pientaloasutusta ja rakentamishalukkuutta on edelleen. Alueelle on valmistunut osayleiskaavan laajennuspdf, 429 kb.

Jakkukylä liittyi osaksi Iin kuntaa vuoden 2018 alusta. Osakuntaliitoksen myötä Iin kuntaan liittyneellä alueella on keskeisten kyläalueiden osalta voimassa Yli-Iin kunnanvaltuuston 26.10.2000 hyväksymä Jakkukylän osayleiskaavapdf, 1467 kb. Alueen koillisreunassa on pieneltä osin voimassa Yli-Iin kunnanvaltuuston 28.05.2007 hyväksymä Karjalankylän osayleiskaavapdf, 4079 kb. Muilta osin Iihin liittyneellä alueella on voimassa Oulun kaupunginvaltuuston 18.4.2016 hyväksymä Uuden Oulun yleiskaavapdf, 4512 kb.

Merenrannikon ja saarten alueella sekä Oijärvellä on voimassa olevat yleiskaavat;Pitkäniemen aluepdf, 1052 kb, Iijokisuun aluepdf, 1337 kb, Laitakarin aluepdf, 998 kb, Olhavan aluepdf, 1130 kb, Ulkosaaret yläosapdf, 399 kb ja alaosapdf, 353 kb / kaavamääräyksetpdf, 479 kb; Kuivaniemen aluepdf, 1615 kb/ kaavamääräyksetpdf, 132 kb; Oijärvipdf, 2962 kb.

Tuulivoimapuistojen yleiskaavat:
- Olhavan tuulivoimapuistopdf, 3590 kb,
- Olhavan tuulivoimapuiston laajennuspdf, 2432 kb,
- Nybyn tuulivoimapuistopdf, 2275 kb,
- Myllykankaan tuulivoimapuistopdf, 1545 kb,
- Isokankaan tuulivoimapuistopdf, 3045 kb +
kaavaselostuspdf, 9855 kb,
- Pahkakosken tuulivoimapuistopdf, 5327 kb + kaavaselostuspdf, 33827 kb
- Palokankaan tuulivoimapuistopdf, 5669 kb + kaavaselostuspdf, 19018 kb

- Suurhiekan merituulipuisto; osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1937 kb (OAS), osayleiskaavapdf, 2220 kb ja kaavaselostuspdf, 3774 kb. Lisätietoa tuulipuistohankkeesta ja siinä tehdyistä selvityksistä hankkeesta vastaavan sivuilta:
http://www.wpd-finland.com/tuulivoimaprojektit/merituulivoima/li-suurhiekka/


Nähtävillä olevat yleiskaavat:

-

Vireillä olevat yleiskaavat:

Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutos, Olhavanrannan osa-alue, Henkikallio 139-402-12-130
Kunnanhallitus päätti osayleiskaavan muutoksen käynnistämisestä 25.6.2018. Kaavamuutos on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on olemassa olevan tilanteen (kaavasta puuttuvan olemassa olevan rakennuspaikan) päivittäminen kaavaan.

Kunnanhallitus päätti 19.11.2018 kokouksessaan asettaa osayleiskaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 28.11.2018 - 2.1.2019 välisen ajan.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan muutoksen 4.2.2019.

Kaava-aineisto hyväksymiskäsittelyyn:
- Kaavakarttapdf, 292 kb
- Kaavaselostuspdf, 311 kb
- Vastine valmisteluvaiheessa saatuun palautteeseenpdf, 152 kb
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 160 kb

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto:
- Kaavaehdotuspdf, 291 kb
- Kaavaselostuspdf, 311 kb
- Vastine valmisteluvaiheessa saatuun palautteeseenpdf, 152 kb

Valmisteluvaiheessa nähtäväillä ollut kaava-aineisto:
- Kaavaluonnospdf, 289 kb
- Kaavaselostuspdf, 310 kb
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 160 kb

Yli-Olhavan tuulivoimapuiston yleiskaava
Iin kunnanhallitus on 29.10.2018 kokouksessaan päättänyt käynnistää tuulivoimayleiskaavan laatimisen Yli-Olhavan alueelle. Kaavoitus on käynnistetty Megatuuli Oy:n hakemuksesta. Alueen rajaus on esitetty alapuolella olevassa kartassa. Alueen rajaus voi tarkentua kaavasuunnittelun edetessä. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena tuulivoimayleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §).

Hankkeessa sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA-lain mukaista kaava-YVA –yhteismenettelyä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä suunnitelma ympäristövaikutusten arvioimisesta on tavoitteena asettaa nähtäville alkuvuoden 2019 aikana.

- linkki karttaanpdf, 173 kb


Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutos Seljänperän alueella

Iin kunnanhallitus on päättänyt 23.4.2018 kokouksessaan käynnistää Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutoksen Seljänperän alueella. Suunnittelualue kattaa noin seitsemän hehtaarin suuruisen kunnan omistaman alueen, jolla on toiminut aiemmin leirintäalue. Yleiskaavan muutoksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa merellinen asuinrakentaminen alueelle. Yleiskaavan muutoksen rinnalla alueelle laaditaan asemakaava.

Yleiskaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 2.5. – 4.6.2018. Tavoitteena on asettaa kaavan valmisteluaineisto nähtäville alkuvuonna 2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1045 kb

Jakkukylän osayleiskaavan muutos
Iin kunnanhallitus päätti 29.1.2018 kokouksessaan käynnistää Jakkukylän osayleiskaavan muutoksen. Osayleiskaavan muutoksen suunnittelualue käsittää voimassa olevan Jakkukylän osayleiskaavan alueen niiltä osin kuin kaava-alue kuuluu Iin kuntaan. Lisäksi alueeseen kuuluu osakuntaliitoksen myötä Iin kuntaan siirtynyt osa Karjalankylän osayleiskaavasta. Suunnittelualue kattaa hieman alle puolet osakuntaliitoksen myötä Iihin liittyneestä alueesta.

Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa rantavyöhykkeen ulkopuolisten kyläalueiden täydennysrakentaminen nykyistä paremmin. Täydennysrakentamisen avulla tuetaan alueen kylien elinvoimaisuutta. Kaavamuutoksessa tehdään myös muut tarvittavat päivitykset nykyisiin osayleiskaavoihin. Kaavaan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnitelmassa on kerrottu muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 12.2. – 18.3.2018.

Tavoitteena on, että kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville alkuvuodesta 2019. Tuolloin osallisilla on mahdollisuus esittää mielipide kaavasta. Nähtävilläolon aikana järjestetään kaavaan liittyen myös esittely- ja keskustelutilaisuus Jakkukylässä.

Tavoitteena on saada kaavamuutos kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2019 aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)pdf, 3195 kb

Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella
Osayleiskaavan muutoksen suunnittelualue sisältää Karhun saaren kokonaisuudessaan ja osan pääsaaren viereisistä lähisaarista. Kaavahankkeen keskeisenä tavoitteena on merellisen Karhun saaren asuinalueen toteuttamisen mahdollistaminen saaren keskiosaan. Saaren keskiosaan laaditaan osayleiskaavan muutoksen rinnalla myös asemakaava. Lisäksi osayleiskaavassa tarkastellaan mahdollisuuksia muuttaa nykyisiä lomarakennuspaikkoja pysyvään asutukseen. Kokonaan uusia rakennuspaikkoja ei osoiteta saaren keskiosan asemakaavoitettavan alueen ulkopuolelle. Lisäksi osayleiskaavassa suunnitellaan alueen virkistyskäyttö. Saari kuuluu kokonaisuudessaan Natura-alueeseen, mikä asettaa tarkat reunaehdot suunnittelulle. Luontoarvot otetaan kattavasti huomioon suunnittelussa. Kaavahankkeisiin liittyen laaditaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi.

Yleiskaavan muutoksen valmisteluaineisto on tavoitteena saada nähtäville loppuvuodesta 2018 ja kaavaehdotus kesällä 2019. Tavoitteena on, että kaavamuutos valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 24.11. – 29.12.2017. Karhun asemakaavaan ja yleiskaavan tarkistukseen liittyen pidettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 25.1.2018, muistiopdf, 258 kb tilaisuudesta.
Karhun yleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 966 kb

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto kunnanhallituksen 11.2.2019 kokoukseen:
- Kaavakarttapdf, 1218 kb
- Kaavaselostuspdf, 2394 kb
- Kaavaselostuksen liitteet (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, neuvottelumuistiot sekä Natura-arviointi liitteineen)pdf, 7181 kb

Asiakirjojen avaaminen:
Osa tiedostoista voi olla Pdf muodossa. Ilmaisen Adobe Readerin voit ladata oheisesta kuvakkeesta:
Get Adobe® Reader®