Jaostot

Kausi 2021-2025. Hallintosäännössä määritellään kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio sekä niiden välinen toimivallan jako ja päätösvalta.

Katso jaostojen esityslistat ja pöytäkirjat

Henkilöstöjaosto
Kunnanhallituksen henkilöstöjaostolla on ratkaisuvalta asioissa, jotka koskevat virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten yleisestä täytäntöönpanoa ja paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksymistä. Lisäksi jaostolla on oikeus yleisohjeen antamiseen henkilöstöasioissa. Kunnanhallitus nimeää keskuudestaan henkilöstöjaoston jäsenet. Esittelijänä toimii hallintojohtaja, jonka ollessaan esteellinen tai estynyt esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Tapio Helka, puheenjohtaja Paakkola Minna
Tiiro Leena, varapuheenjohtaja Jakku-Hiivala Johanna
Alaraasakka Eero Kehus Reijo
Hyvönen Petri Keränen Kirsti
Tervonen Petri Lauri Jarmo

Maapoliittinen jaosto

Maapoliittisen jaoston tehtävänä on ohjata kaavojen suunnittelua ja välittää informaatiota päätöksentekijöille, valmistella kaavoitusta koskevat sopimukset, valmistella kaavojen toteuttamissopimukset, pohtia yhdyskuntarakennetta ja ohjelmoida pitkän aikavälin kaavoitusta, valmistella kasvusuuntaselvitykset, valmistella maanhankinnan tarveselvitykset, varmistaa kasvusuuntia tukevat maareservit, ohjata hintatason määrittelyä ja maanhankintaa sekä valmistella maapoliittisen ohjelma.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Pakonen Ilkka, puheenjohtaja Tuomela Johannes
Liedes Teijo, varapuheenjohtaja Alaraasakka Eija
Keränen Kirsti Hyvärinen Veliheikki
Tervonen Petri Lauri Jarmo
Valaja Sanna Huotari Noora

Elinkeino- ja konsernijaosto
Elinkeino- ja konsernijaoston tehtävänä on valmistella omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohjauksen periaatteet, valmistella tytäryhteisöille ja -säätiöille sekä muille yhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, ohjata, seurata ja valvoa tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimintaa sekä valmistella elinkeinopolitiikkaa ja kilpailukykyä koskevat periaatteet ja seuraa niiden toteutumista.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
, puheenjohtaja  
, varapuheenjohtaja