Lautakunnat ja johtokunnat

Vaalikausi 2021-2025. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen Iin kunnan palvelutoiminta on järjestetty.

Hyvinvointilautakunta

Varsinainen jäsen Henkilökohtainan varajäsen
Varanka Sirpa, puheenjohtaja Tapio Helka
Jakku-Hiivala Johanna, I varapuheenjohtaja Wiik Aila
Jokela Jari-Jukka, II varapuheenjohtaja Ylitalo Pekka
Rasinkangas Pauliina  
Huovinen Pertti Liedes Teijo
Kakko Jaska Keränen Kirsti
Kurttila Jussi Veijola Ville
Kärki Jarkko Orajärvi Taisto
Sassi Satu Kaleva Oili
Kunnanhallituksen edustaja: Tapio Helka  

Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunnan tehtävä on vaalien toimittaminen kunnassa, mikä on määrätty vaalilaissa. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
Teppo Tapani, puheenjohtaja 1. Keltamäki Seppo
Nevalainen Pekka, varapuheenjohtaja 2. Höyhtyä Jaakko
Seppänen Henri 3. Fäldt Eila
Paaso Aila 4. Ruottinen Johanna
Turtinen Anna 5. Kaakinen Saku

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää opetus-, varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluiden järjestämisestä ja tehtävistä, jotka lakien/asetusten mukaan on määrätty kunnan päätettäväksi lukuunottamatta koulujen lakkauttamista, josta päättää kunnanvaltuusto. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa esittelijänä toimii opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan lautakunnan päättämä varahenkilö.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kehus Reijo, puheenjohtaja Häkkilä Taina
Tiiro Leena, I varapuheenjohtaja Fäldt Eila
Klasila Pirjo, II varapuheenjohtaja Nevatalo Satu
Keltamäki Sauli Kivelä Tauno
Hyvärinen Veliheikki Eriksson Sami
Nevalainen Pekka Ylitalo Pekka
Paaso Aila Alaraasakka Eija
Koskela Pekka Kärki Jarkko
Torvinen Katja Veijola Ville
Kunnanhallituksen edustaja: Säkkinen Risto  

Rakennuslautakunta
Rakennuslautakunnan tehtävänä on rakennusvalvontapalveluiden järjestäminen. Rakennuslautakunta on Iin kunnassa maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n tarkoittama rakennusrakennusvalvontaviranomainen. Rakennuslautakunnassa asiat esittelee rakennustarkastaja ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan lautakunnan päättämä henkilö.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Alaraasakka Eero, puheenjohtaja Ylitalo Martti
Keltamäki Sauli, I varapuheenjohtaja Kivelä Tauno
Hyvönen Petri, II varapuheenjohtaja Hyvärinen Veliheikki
Junes Arto Jussila Jukka
Jyrkäs Mervi Häkkilä Taina
Laurila Inka Peltovuoma Annika
Nevatalo Satu Valaja Sanna
Turtinen Maire Hamari Tuula
Veijola Ville Kallio Juha
Kunnanhallituksen edustaja: Kaisto Hannu  

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Fäldt Eila, puheenjohtaja Autio Aini
Tuomela Johannes, varapuheenjohtaja Koskela Pekka
Alaraasakka Eija Kokko Jorma
Nikkinen Ville Peltovuoma Annika
Paakkola Simo Kärki Jarkko
Turtinen Anna Jeronen Merja

Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on kunnan yhdyskuntateknisten palveluiden järjestäminen. Yhdyskuntalautakunta päättää mm. asemakaava-alueella olevien tonttien myynnistä kunnanhallituksen päättämien perusteiden mukaisesti, palveluidensa taksoista; haja-asutusalueiden osoitejärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä sekä muista toimialansa asioista lukuun ottamatta niitä asioita, jotka valtuuston päätöksellä tai lain perusteella on jätetty valtuuston tai kunnanhallituksen ratkaistavaksi. Yhdyskuntalautakunnan esittelijänä on tekninen johtaja ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan esittelijänä toimii lautakunnan nimeämä varahenkilö.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Valaja Sanna, puheenjohtaja Klasila Pirjo
Keltamäki Sauli, I varapuheenjohtaja Kivelä Tauno
Lauri Jarmo, II varapuheenjohtaja Kaveri Marko
Fäldt Eila Autio Aini
Häkkilä Taina Pakonen Kirsimaria
Jutila Mika Södö Veikko
Keltamäki Seppo Sormunen Marjut
Keränen Kirsti Kakko Jaska
Sanaksenaho Harri Jussila Jukka
Kunnanhallituksen edustaja: Tervonen Petri  

Liikelaitoksen johtokunnat

Tehtävänä on valvoa ja ohjata liikelaitoksen toimintaa.
Johtokunta vastaa liikelaitoksen taloudesta, hallinnosta ja toiminnasta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi johtokunnat suorittavat valtuuston ja kunnanhallituksen määräämät muut tehtävät.

Iin vesiliikelaitoksen johtokunta

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kivelä Tauno, puheenjohtaja Juopperi Kimmo
Kaleva Oili, I varapuheenjohtaja Tapio Helka
Peltovuoma Annika, II varapuheenjohtaja Laurila Inka
Jussila Jukka Kärki Jarkko
Hyvärinen Veliheikki Keränen Kirsti
Jokela Jari-Jukka Paakkola Simo
Varanka Sirpa Nevatalo Satu
Veijola Ville Kaakinen Juho
Wiik Aila Turtinen Maire
Kunnanhallituksen edustaja: Paaso Aila