Tiedoksianto- ja tiedottamismenettelyt muuttuvat ympäristö- ja vesilupa-asioissa

Aluehallintovirastojen ympäristöluvat vastuualueiden ympäristö- ja vesilupahakemukset ja -päätökset annetaan 1.1.2020 lähtien tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen hallintolain 62 a §:ssä säädettyä.

 Keskeisimmät muutokset aiempaan käytäntöön ovat seuraavat:

  • Tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja julkaistavat asiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla.
  • Paperiasiakirjoja ei pääsääntöisesti enää pidetä nähtävillä.
  • Kuulutusajat eivät muutu, mutta kuulutusaika alkaa seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta verkkosivuilla eli tiedoksisaantipäivästä.
  • Koska julkipanomenettelystä luovutaan, päätöksen antamisesta ei ilmoiteta ennakolta (vrt. aiempi julkipanoilmoitus). Kuulutus ja päätös julkaistaan aluehallintovirastojen lupatietopalvelussa päätöksen antopäivänä ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (tiedoksisaantipäivä), minkä jälkeen alkaa valitusaika.

Kunnan toimintaan lupamenettelyissä kohdistuvat muutokset

Muutoksen seurauksena hakemuksista tai päätöksistä ei kuuluteta enää kuntien ilmoitustauluilla. Sen sijaan tieto hakemuksen tai päätöksen kuulutuksesta on julkaistava hankkeen/toiminnan vaikutusalueen kunnissa kuntalain 108 §:ssä säädetyn mukaisesti:

  • Hakemusta tai päätöstä ei enää kuuluteta kunnissa eikä kuntiin lähetetä hakemusasiakirjoja tai päätöksiä. 
  • Kuntiin kuitenkin lähetetään ilmoitus hakemusasian tai päätöksen kuuluttamisesta AVIn verkkosivuilla. 
  • Kunnan on julkaistava hakemuksen tai päätöksen kuuluttamista koskeva ilmoitus viipymättä kuntalain 108 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla ja pidettävä ilmoitus nähtävillä kuulutusajan päättymiseen saakka.  Käytännössä kuntaan lähetetään kuulutuksen julkaisupäivänä sähköpostilla valmis ilmoitus kuulutuksesta julkaistavaksi kunnan verkkosivuilla. Ilmoituskirjelmässä on suora linkki ko. asiaan AVIn verkkosivuille, missä kuulutus ja hakemusasiakirjat tai päätös ovat nähtävillä.
  • Kunnan ei tarvitse lähettää aluehallintovirastolle todistusta Ilmoituksen nähtävillä pidosta kunnan verkkosivuilla.