Voimassa olevat kaavat

Voimassa olevat asemakaavat, yleiskaavat ja ranta-asemakaavat on eritelty alla.

Iin kunnan alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, karttapalvelu.
 

Painamalla alla olevia linkkejä pääset suoraan sen kyseisen kaavan esittelykohtaan.

Viime aikoina voimaan tulleita asemakaavoja

Voimassa olevat yleiskaavat

Voimassa olevat ranta-asemakaavat

 

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 11 tontilla 3

Iin kunnanhallitus päätti 14.3.2022 kokouksessaan käynnistää asemakaavan muutoksen korttelissa 11 tontilla 3. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa jatkossa tontille rakentaminen selkeyttämällä tontin hallinta, esimerkiksi rakennusoikeuden jakautuminen kiinteistöjen kesken.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 25.10.-9.11.2022 välisen ajan. Kaavamuutos hyväksyttiin kunnanhallituksessa 28.11.2022 ja kaava on tullut voimaan 17.1.2023.

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 31b
Iin kunnanhallitus päätti 18.11.2019 kokouksessaan käynnistää Iin kirkonseudun asemakaavan muutoksen korttelin 31b alueella. Kaavahankkeen tavoitteena on tarkentaa asuinpientalojen korttelin kaavamerkintöjä ja kiinteistörajoja sekä leventää Mujuntien puoleista katualuetta. Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 15.10.-16.11.2020 välisen ajan. Kaavamuutos hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 19.4.2021 ja kaava on tullut voimaan 7.6.2021.

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos Kauppatien alueella
Iin kunnanhallitus päätti 22.6.2020 kokouksessaan käynnistää Iin kirkonseudun asemakaavan muutoksen Kauppatien alueella. Asemakaavan muutos on luonteeltaan suurelta osin tekninen ja sen tavoitteena on tarkistaa alueen asemakaavaa vastaamaan paremmin toteutunutta tilannetta ja kiinteistörajoja sekä tonttien kysyntätilannetta. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.10.-16.11.2020 välisen ajan. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 7.12.2020 ja kaava on tullut voimaan 5.2.2021.

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Leipojantien alueella
Iin kunnanhallitus päätti 24.2.2020 kokouksessaan käynnistää Iin kirkonseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Leipojantien alueella. Kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa katuyhteyden toteuttaminen Leipojantieltä Tikkasentielle. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 27.4.2020 - 26.5.2020 välisen ajan. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kokouksessaan 15.6.2020 ja kaava on tullut voimaan 5.8.2020.

Kaakkuriniemen asemakaavan muutos - sataman ja Tyllipuiston alue
Iin kunnanhallitus päätti 25.2.2019 kokouksessaan käynnistää asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kaakkuriniemen sataman ja Tyllipuiston alueelle. Kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa sataman rakentuminen alueelle sekä osoittaa sataman yhteyteen lähivirkistysalue. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30.11. - 2.12.2019 välisen ajan. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 3.2.2020 ja kaava on tullut voimaan 24.3.2020.

Illinsaaren asemakaavan muutos ja laajennus
Iin kunnanhallitus päätti 3.12.2018 kokouksessaan käynnistää Illinsaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavahankkeen tavoitteena on uuden asuinalueen suunnittelu olemassa olevan asuinalueen läheisyyteen. Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 24.4. – 24.5.2019 välisen ajan. Kaavaratkaisussa alueelle sijoittuu yksitoista asuintonttia. Asemakaavan rinnalla alueen rakentamista ohjaamaan on laadittu rakentamistapaohjeet. Kunnanvaltuusto hyväksyi Illinsaaren kaavan kokouksessaan 17.6.2019 ja kaava on tullut voimaan 5.8.2019.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto:

Valmisteluvaiheessa nähtävillä ollut (4.3. – 4.4.2019) kaava-aineisto:

Kirkonseudun asemakaavaan muutos
Iin kunnanvaltuusto hyväksyi Iin kirkonseudun asemakaavan muutoksen 16.4.2018 ja kaavamuutos tuli voimaan 30.5.2018. Kaavamuutos tuo raamit kuntakeskustan merkittävälle kehittämiselle lähivuosina. Tavoitteena on nykyistä vetovoimaisempi, eläväisempi ja tiiviimpi kuntakeskus. Kaavamuutos mahdollistaa muun muassa keskustan kaupallisen kehittämisen, täydennysrakentamisen ja liikenneratkaisujen parantamisen. Kaavamuutos laadittiin tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja muiden osallisten kanssa.

Kirkonseudun kaava-aineisto:

  Pentinkankaan asemakaavan muutos kortteleissa 312, 315, 325 ja 326

  Iin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.3.2023 § 13 hyväksynyt Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kortteleissa 312, 315, 325 ja 326.
  Kaava-aineistoa on mahdollista käydä lukemassa asiakastietokoneelta Iin kunnan asiointipisteessä osoitteessa Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii.
  Hyväksymispäätös (pöytäkirjaote) on saatavissa Iin kunnanvirastosta.

  Hyväksytty kaava-aineisto:

   

  Voimassa olevat yleiskaavat

  Iin alueella on tällä hetkellä voimassa 15 kpl vuoden 2000 jälkeen hyväksyttyä yleiskaavaa. Asuinrakentamista tai taajamatoimintoja ohjaa seitsemän osayleiskaavaa. Loput kahdeksan yleiskaavaa on laadittu tuulivoimahankkeiden ohjausta varten. Lisäksi on laadittu pieniä osayleiskaavan muutoksia koskien Iin rannikon ja saarten osayleiskaavaa.

   

  Jakkukylän osayleiskaava 2040
  Iin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 1.2.2021 § 5 hyväksynyt Jakkukylän osayleiskaavan 2040. Yleiskaava-alue kattaa voimassa olevan Jakkukylän osayleiskaavan alueen ja osakuntaliitoksen myötä Iin kunnalle siirtyneen osan Karjalankylän osayleiskaavasta.

  Yleiskaavan keskeisimpinä tavoitteina on tarkistaa alueen yleiskaavaratkaisut Iin kunnan tavoitteiden mukaisiksi ja tukea kyläalueen elinvoimaisuutta mahdollistamalla rantavyöhykkeen ulkopuolisten kyläalueiden täydennysrakentaminen nykyistä paremmin.

  Keskustaajaman osayleiskaavan Kirkkosaari-Leppisaaren osa-alue
  Kunnanvaltuusto hyväksyi Iin keskustaajaman osayleiskaavan Kirkkosaari-Leppisaaren osa-alueen 4.9.2017 § 88. Kaavasta tehtiin valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hyväksyi 23.8.2019 antamallaan päätöksellä valituksen keskeisimmiltä osin ja kumosi osittain kunnanvaltuuston tekemän päätöksen. Kunta on hakenut asiaan liittyen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa 12.5.2020 tulleella päätöksellä. Kunnanvaltuuston hyväksymä kaava on tullut voimaan niille alueille, joiden osalta hallinto-oikeus ei kumonnut kaavapäätöstä.

  Keskustaajaman osayleiskaava ja osayleiskaavan laajennus
  Iin keskustaajaman osayleiskaava käsittää keskustan lisäksi lähiympäristön kyläalueet lukuun ottamatta Iin Asemakylää. Osayleiskaavassa on määritelty keskustaajaman laajenemissuunnat.

  Keskustaajaman kaava-aineisto:

  Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennus (Asemakylän osayleiskaava) hyväksyttiin Iin kunnanvaltuustossa 20.2.2012. Kaava ohjaa alueen maankäyttöä antaen Iijoen rantavyöhykkeellä perusteet rakennuslupien ja poikkeamispäätösten käsittelylle sekä varaa alueen valtatie 4:n ohikulkutien uudelle linjaukselle Iin kohdalla.

  Kyläalueiden osayleiskaavat

  Jakkukylä liittyi osaksi Iin kuntaa vuoden 2018 alusta. Osakuntaliitoksen myötä Iin kuntaan liittyneellä alueella on keskeisten kyläalueiden osalta voimassa Yli-Iin kunnanvaltuuston 26.10.2000 hyväksymä

  Alueen koillisreunassa on pieneltä osin voimassa Yli-Iin kunnanvaltuuston 28.05.2007 hyväksymä

  Muilta osin Iihin liittyneellä alueella on voimassa Oulun kaupunginvaltuuston 18.4.2016 hyväksymä

  Rannikon ja saarten alueen yleiskaavat

  Osayleiskaavaan on tehty useita pieniä tarkistuksia. Ajantasainen kaavayhdistelmä löytyy karttapalvelusta, linkki

  Kuivaniemen merenrannikon yleiskaava

  Tuulivoimapuistojen yleiskaavat

  Suurhiekan merituulipuisto

  Lisätietoa tuulipuistohankkeesta ja siinä tehdyistä selvityksistä hankkeesta vastaavan sivuilta: wpd-finland.com/tuulivoimaprojektit/merituulivoima/li-suurhiekka

  Voimassa olevat ranta-asemakaavat

  Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatii maanomistaja. Iin kunnassa on ranta-asemakaavoja merenrannikolla ja saarissa sekä Meriänjärvellä, Orastinjärvellä, Laukanniemessä ja Pokinniemessä.

  Ranta-asemakaavat on koottu karttapalveluun, linkki paikkatietopalveluun